T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
ESAS NO: 2018/515 Esas

Davacı ZEYNAL BİÇİCİ tarafından davalı HASIMSIZ.. aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; ****************** T.C. kimlik numaralı davacı Zeynal Biçici’nin Kırşehir İlinde 1700002431 vergi kimlik numarasıyla faaliyet gösteren iş yeri hakkında geçici konkordato mühleti kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle; Davacı Zeynal Biçici hakkında 18/10/2018 tarihli tensip ara kararı itibariyle konkordato kapsamında davacıya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmiş olup, **************’ın geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir. Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.