T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/1079
1. ZEMİNTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
2. SEVİLAY ARAL TC NO:12397629436
3. TANER ARAL TC NO:12400629330
Konkordato Komiserliği’nden
ALACAKLILARI ALACAKLILARINI BİLGİLENDİRMEYE DAVET İLANI (İİK M. 299)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 501658 numarasına kayıtlı Zemintaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., Taner Aral ve Sevilay Aral’a ilişkin İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1079 E. sayılı dosyasından 25.02.2019 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiştir. Anılan dosyada Serdar Opak, Deniz Yıldırır ve Şener Tekneli konkordato komiserleri olarak atanmış olup, konkordato komiser heyetimiz tarafından yürütülen konkordato işlemleri kapsamında,
1. İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince, Zemintaş İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., Taner Aral ve Sevilay Aral’dan alacaklı olanların, bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını Yenibosna Mah. 29 Ekim Cad. Vizyonpark 1.Plaza Kat: No:96-97 Bahçelievler/İstanbul adresine, resmi tatil günleri hariç hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında, alacak talebinin sebebini açıklayan bir dilekçeyle ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat (gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri,
2. İİK m. 299 f. 1 c. 2 gereğince ilan metni örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinin 4. fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu proje gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 26.11.2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, varsa bu tarihe kadarki faiz alacağının alacaklı tarafından hesaplanarak bildirilmesi gerektiği,
4. İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinin 7. fıkrası gereğince, konusu para olmayan alacakların, alacaklı tarafından ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek bildirilmesi gerektiği,
5. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan olunur.
Komiser Serdar Opak Komiser Deniz Yıldırır Komiser Şener Tekneli
Hukukçu Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.