T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/980

Davacılar YUSUF ÇULHALIK ve GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (730773/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile (TC KİM NO: 21205666198) YUSUF ÇULHALIK hakkında mahkememizce verilen 17/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 17/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)17/10/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Tülin Demirci, Dr. Nihal Ural Çınar ve Recep Mücahit Saraçlı’nın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/980 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/03/2019 günü 14:30‘da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 09/01/2019

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-ADI SOYADI : TÜLİN DEMİRCİ
2-ADI SOYADI :DR. NİHAL URAL ÇINAR
3-ADI SOYADI : RECEP MÜCAHİT SARAÇLI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.