T.C.
BAFRA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2016/ 284 Esas

Davacı Yılmaz Gıda Temizlik Zirai Tarım Ürünleri Hayvancılık Otomotiv Taşımacılık İnşaat Nakliye Tekstil Turizm İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; mahkememizce verilen ara karar gereğince,
1- Davacı, Yılmaz Gıda Temizlik Zirai Tarım Ürünleri Hayvancılık Otomotiv Taşımacılık İnşaat Nakliye Tekstil Turizm İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle; mahkememizce verilen ara karar gereğince, davacı şirketin vekili vasıtasıyla mahkememize 17/05/2016 tarihinde, İflasın Ertelenmesi Davası açtığı, davanın yargılamasının 04/10/2016 tarihine atılı bulunduğu,
2- Mahkememizce talep üzerine aşağıdaki şekilde yetkileri belirlenmek suretiyle, davacı şirkete tedbiren kayyım atandığı;
İİK’nun 179/a maddesi uyarınca, davacı şirketin yönetim kurulu kararlarının onaylanması için Avukat Kadir Yıldırım’ın Kayyım olarak davacı şirkete ATANMASINA,
a) Şirketin yönetim kurulu ve diğer ortaklarının evvelki yetkilerinin aynen devamına; ancak şirket mallarının ve alacaklılarının menfaatlerinin korunması açısından şirket yönetim organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyım onayına tabi tutulmasına. Şirketin envanterinin yapılması, iyileştirme tedbirlerine nezaret edilmesi, yönetim kurulu ve diğer organların işlemlerinin denetim ve gözetiminde kayyımın onayının aranmasına,
b) Kayyımın davacı şirketin hesap ve işletmelerini haftada en az bir kez olmak üzere denetlemesine ve denetimle ilgili olarak tutanak tutup rapor düzenlemesine, ayrıca bunun haricinde üç’er aylık süreler halinde iyileştirme projesi ve şirketin faaliyetleri ile ilgili gelir ve gider, aktif ve pasif durumları ile mali durumlarına ilişkin olarak faaliyet raporu ve bilançonun kayyımın görüşü ile birlikte mahkemeye sunulmasına.
c) Davacı şirket adına gerek davacı şirketin uhdesinde bulunan ihaleler nedeniyle ve gerekse diğer sebepler ile tahakkuk eden hak ediş ödemeleri ile bankalar vasıtasıyla gelen paraların veya sair sebeplerle şirket kasasına yapılacak ödemelerin derhal şirketin banka hesabına alınmasına ve iş bu hesaplardan para çekme yetkisinin kayyımın muavafakatı ile yönetim organı tarafından yapılmasına.
d) Davacı şirkete ait, menkul ve gayri menkul ve her türlü araç ve gerecin satımına veya şirket adına alınması gerekli her türlü araç ve gerecin satın alınmasına ilişkin konularda yönetim organınca alınmış veya alınacak kararların uygunluğu konusunda öncelikle kayyımdan onay alınmasına.
e) Şirketin borç altına girmesine sebep olacak şekilde kambiyo taahhüdünde bulunması veya kambiyo senedi tanzimi hususunda öncelikle kayyımdan onay alınmasına.
f) Kayyım tarafından uygun görülen ve yukarıda belirtilen tedbirler haricinde sair tüm tedbirlerin uygulanması amacıyla, yönetim organlarına talimat verme konusunda kayyıma yetki verilmesine. İhtilaf halinde mahkememizce görüş alınmasına.
g) Kayyıma yapılacak işin önem ve mahiyeti nazara alınarak 1.250,00 TL ücret takdirine, ücretin davacı tarafından her ay mahkememiz veznesine yatırılmasına ve kayyıma ödenmesine,
3- Davacı şirketin iflasını gerektirir herhangi bir hal olmadığını ve istemin kötü niyetli olup reddini ileri süren tüm alacaklıların, ilan tarihinden itibaren alacaklarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte ilandan itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale ve itirazlarını bildirmeleri, İKK’nun 179/a ve 166. Maddeleri uyarınca ilan tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.