BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2012/322 Esas
KARAR NO : 2016/106

Davacı YENİ AS BAFRA OTOBÜS İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, feri müdahiller, BNP PARİBAŞ FİNANSAL KİRALAMA AŞ, TURKASSET VARLIK YÖNETİM A.Ş. İSTANKOL SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ DENİZ aleyhine açılan iflas ( iflasın ertelenmesi) davasının mahkememize yapılan yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile, Bafra Ticaret Sicil Memurluğu’nun 3516 sicil numarasında kayıtlı davacı Yeni As Bafra Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin TTK 324 ve İİK’nın 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflasının 16/02/2016 tarihi itibariyle 1 yıl süre ile ERTELENMESİNE,

2-Bu şirkete İİK’nın 179/a maddesi uyarınca denetçi kayyım olarak Av.Kadir Yıldırım’ın re’sen atanmasına, kayyımın şirket malvarlığının korunması, alacaklıların korunması,alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine,

Kayyım için aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, ücretin kayyım tarafından doğrudan davacı şirketin hesaplarından tahsil etmesine,

Kayyıma görevlerinin yazı işleri müdürlüğünce derhal ve re’sen tebliğ edilmesine, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosyasında saklanmasına

Buna göre,

a)Şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin kayyımın onayına bağlı kılınmasına,

b)Şirketin menkul ve gayrimenkul satışına ilişkin konularda yönetimce alınmış bulunan kararların uygunluğu konusunda kayyım tarafından mahkemeden onay alınmasına

c)Kayyım tarafından iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunun denetlenerek, durumun dinamik olarak izlenmesine, analizine ve gerekli önlemlerin alınmasına, ayrıca şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmalarına, rapor verildiğinde alacaklılara tebliğine,

Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımlar tarafından rapor süresi beklenmeden Mahkememize bildirilmesine,
d)Kayyımın uygun göreceği sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunulmasına, ihtilaf halinde Mahkemeden görüş alınmasına, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasının denetim ve takip edilmesine,
3- İİK’nın 179/b maddesi uyarınca davacı borçlu aleyhine; 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere ( aynı maddenin 3.fıkrasında İİK’nın 206.maddesinde belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiçbir takip yapılmamasına,evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına (ancak İİK m.179/b.2’de belirtilen taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin yapılmasına, bu tür başlamış takiplere devam edilmesine, fakat bu takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamamasına ve rehinli malın satışının gerçekleştirilememesine, bu durumda erteleme süresince işleyecek ve mevcut rehinle karşılanamayacak olan faizlerin borçlu tarafından teminatlandırılması şeklinde uygulama yapılmasına, bu istisnalar dışındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına,

4- Davacı şirketin ticaret sicil memurluğundaki kayıtlarına işbu iflas erteleme ve kayyımın atanması kararının şerh verilmesi için re’sen yazı yazılmasına,

5- İflasın Ertelenmesi kararının hüküm özetinin İİK.nun 166/2.maddesi uyarınca masrafları davacıdan alınarak karar tarihinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve tirajı 50.000 nin üzerinde olan bir gazetede, Bafra İlçesinde yayın yapan yerel bir gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde ayrı ayrı ilanına

6- Gerekçeli kararın davacı vekiline ve müdahil vekillerine re’sen tebliğine,

7- Gerekçeli kararla hüküm altına alınan hususlara ilişkin usulü işlemlerin gereğinin re’sen yerine getirilmesine, kayyım tarafından izlenmesine, masrafların yatırılmış olan avanstan karşılanmasına, artan avans olduğu taktirde kararın kesinleşmesinden sonra davacı şirkete iadesine, eksik masrafların davacı şirket tarafından karşılanmasına,

8- Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre alınması gerekli 29,20.TL harçtan peşin alınan 21,15.TL nin mahsubu ile bakiye 7,95.TL’nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına karar verilmiş olup, mahkememizce İKK’nun 166/2 maddesi uyarınca hükmün gazetede ilanına karar verilmiştir. 18/03/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.