T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2018/480 Esas

Davacı Yelda Yapı Yalıtım İnşaat Gıda Temizlik Taş. Medikal Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Adi konkordato talep edildiği, İİK.’nın 286. maddesi uyarınca belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu, mahkememiz tarafından geçici konkordato mühleti verildiği ve bu kapsamda alınan kararların ilamı gerektiği anlaşılmakla;

– Davacı borçluya 09/11/2018 tarihi itibariyle 3 aylık geçici mühlet verilmiştir.

– Davacı borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların 3. kişilere devri ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasaruflarda bulunamaz.

– İcra İflas Kanunu’nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğruacağından İcra İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanun’a göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemleri durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır. Tedbirler İİK.’nın 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

– Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere avukat Hasan Aldanmaz konkordato komiseri olarak atanmıştır.

– Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler işbu ilanın yayınlandığı günden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkorda tomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilirler. Ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilirler.

– Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.