T.C. İSTANBUL ANADOLU 4.ASLİYE TÎCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2016/702 Esas

Konu: Kayyım Atama ve tedbir kararının tescili
Davacılar, VERONA GRANİT-MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Sicil No;3163l7/0), VERONA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (Sicil No;563643/0), DELTA YAPI MALZ. SAN. TÎC. LTD. ŞTİ. (Sicil No;365888/0) vekili tarafından mahkememizde 2016/702 Esas sayısı ile iflasın ertelenmesi davası açılmıştır.
Mahkemece 02/06/2016 tarihli ara karar ile;” 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve uygulama sekli hakkındaki kanunun 41 fi mad. ile değişik İİK:179/a mad. I. fıkrasına göre;
(Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine envanter düzenlemesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi yada yönetim kurulu kararlarını onaylaması için derhal hir kayyım atar, ayrıca şirketin mal varlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır…)
Bu yasal düzenlemeye, dosya kapsamına göre; davacının tedbir talebi yerinde bulunmakla; bilirkişi raporundan sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla;
A-) Alacaklıların ve borçlunun hak ve çıkarlarının dengeli bir şekilde korunması için şirketin faaliyetinin devam etmesi amacı ile;
a~ Davacı şirket hakkında 6183 sayılı kanuna göre yapılan ve yapılmış olan ve daha sonra yapılacak takipler de dahil olarak ÎÎK.nun 206.m.l sırasında yazılı alacaklar için yapılan takipler ve rehinli takipler haricindeki,tüm icra ve iflas takipleri, satış ve muhafaza işlemleri, ihtiyati haciz uygulamaları gibi tedbir uygulamalarının ÎİK.nun !79/b maddesine göre DURDURULMASINA, YENİ TAKİP ve İHTİYATİ HACİZ YAPILMAMASINA,
Üçüncü şahıs tarafından davacı lehine verilen ipotek ve rehinlerin kafalellerin ve banka taminai mektuplarının ihtihaıi tedbir kapsamı dışında tutulmasına,
b-Borçlu şirkete ait işyerinin doğmuş borçlarından dolayı, elektrik, şu, doğalgaz, telefon gibi zorunlu ihtiyaçların kullanıma kapatılmasının TEDBİREN DURDURULMASINA,
c-Haciz edilen ve muhafaza altına alman ve şirketin faaliyet alanında kullanılan tesis, eşya, teçhizat büro malzemeleri ve demirbaşların borçlu şirket yetkilerine YEDDİEMİN OLARAK TESLİMİNE,
d-Davacı şirketin mal varlığı olan gayrimenkullerinin ve araçlarının 3.kişilere devir ve temliklerinin İHTİYATİ TEDBİREN ÖNLENMESİNE, bu hususta davacının belirtilen mallarla ilgili lisle verildiğinde ilgili yerlere yazı yazılmasına,
e-Davacı şirkete ait banka hesapları üzerine bloke konulmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
f-İİlCnun .179/b mad.göre erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacak nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabilir veya başlamış takiplere devam edilebilir ise de bu takipler yolu ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli mal m satışının DURDURULMASINA ,
g-Aşan tedbir isteminin REDDİNE,
B-)İİK.nun 179/a mad.göre şirket yönetim kurulu ve şirketin diğer ortaklarının yetkilerinin devamına ancak şirket mallarının ve alacaklarının menfaatinin korunması,şirket envanterlerinin yapılması iyileştirme tedbirlere nezaret etmeler i,yönet im kurulu ve diğer organlarının, işlemlerinin denetiminde görevli ve yetkili olmak üzere davacı şirkete ;
Kayyım olarak resen serbest muhasebeci mali müşavir ERCAN GÜR, hukukçu YURDAKUL TUNÇER ile endüstri mühendisi MEHMET MUZAFFER KIYA T Un atanmasına,
İşletme faaliyetinin kayyım gözetiminde yönetim kurulu tarafından sürdürülmesine ve davacı şirketin alacağı tüm kararların kayyımların onayına tabi tutulmasına.
Kayyımların 3’er aylık süreler halinde iyileştirme projesi işleyişini ve projeye göre iyileştirme gösterip göstermediğini ve şirketlerin mali durumu ile ilgili olarak rapor ibraz etmesine,
Kayyımların şirketin hesap ve faaliyetlerini (haftada en az 2 kere) denetlemesine ve denetim ile ilgili olarak tutanak tanzim edip özel dosyalarında saklamalarına
Davacıya ait tahakkuk eden hak ediş ödemeleri bankalar vasıtası ile gelen paraların kayyımların onayı ile davacıya iadesine.
Bankalardaki hesaplardan para çekme yetkisinin kayyımlar muvaffakatı ile yönetici tarafından yapılmasına,şirketler kasasına yapılacak ödemelerin de derhal şirkete ait banka hesabına yatırılmasına,
Kayyımlara üstlendiği işin önemi, genişliği ve zorluğu göz önüne alınarak 4.500,00.-TL x 3 = İ3.500,00.-TL kayyım ücreti takdirine, J aylık kayyım ücreti depo edildiğinde ve tensipteki takdir edilen bilirkişi ücreti ve belirtilen iflas avansı yatırıldığında kararın bir örneğinin ticaret siciline, tapuya, davacıya ve ilgili yerlere yatırılan avanstan karşılanarak bildirilmesine, ayrıca kararın bir örneğininde kalemce kayyımlara tebliğine ve kayyımların derhal göreve başlamalarına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile karar verildi.” karar verilmiş olup, îlK.nun 179/2 maddesinin 2.fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve kayyım atanmasına dair kararının tirajı 50.000′ in üzerinde olan bir gazetede ilanı yapılarak ilan suretinin bir örneğinin duruşmanın atılı bırakıldığı 09/11/2016 tarihinden Önce olarak mahkememize gönderilmesi rica olunur. 23/06/2016

DURUŞMA GÜNÜ :09/11/2016 SAAT: 13:35
DURUŞMA VERİ : İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu NOT. Müzekkere elden takiplidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.