YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
2018/416 Esas
– İLAN-

KESİN MÜHLET KARARI

Davacı VATANIM HAZIR BETON İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Davacı AHMET TUNCER SARIASLAN ve BENGÜ SARIASLAN tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen 22/01/2019 tarihli 5 nolu ara kararı gereğince;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Konkordato isteyen davacı vekilinin mahkememize sunduğu davacı dilekçesinde, müvekkili hakkında konkordato, geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararları verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dosya incelendiğinde davacı vekilinin tensip zabtının 1 ve 2 nolu ara kararları yerine getirdiği, dava dilekçesi ve ekli belgeler incelendiğinde, davacı borçlunun konkordato talebine 28/02/2018 tarih ve 7101 sayılı yasanın 14.maddesi ile değişik İİK’nın 286.maddesinin a.bendinde belirtilen belgelerin eklendiği tespit edildiğinden 28/02/2018 tarih 7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik İİK 287.maddesi gereğince geçici mühlet talebi kabul edilen davacı şirket hakkında 22/01/2019 tarihi itibariyle kesin mühlet kararı verilmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle:
7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 286 maddesinde belirtilen belgeler eksiksiz olarak mevcut olduğu anlaşılmakla aynı Kanunla değişik İİK.nun 288. maddesi gereğince;
1-Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4533 siciline kayıtlı Davacı VATANIM HAZIR BETON İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ , Davacı AHMET TUNCER SARIASLAN ve BENGÜ SARIASLAN hakkında; 22/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
KESİN mühlet kararının 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca Ticaret Sicil Gazetesinde, Basın İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında ilan edilmesine,
İİK.nun 206.maddesinin 1.fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine, 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete KESİN KOMİSER OLARAK; SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ÇETİN EREZ ve HUKUKÇU MEHMET HADİ AYTA’nın GÖREVLENDİRİLMELERİNE,
Komiser heyetine emek ve mesaisi ve davacı şirketin kapasitesi de dikkate alınarak her komiser için aylık 5.000’er TL ücret verilmesine, ücretin her ayın en geç 7’sine kadar komiserlere ödenmesine veya mahkeme veznesine depo edilmesine,
3-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin aynen devamına,
4-Davacı şirket temsilcilerinin tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulmasına,
5-Geçici komiser heyetinin borçlu davacının mevcudunun defterini tutmalarına, projenin tamamlanmasına katkıda bulunmalarına, davacı şirketin faaliyetlerine nezaret etmelerine ve İİK.nunda verilen diğer görevlerine yapmak üzere yetkilendirilmelerine,
Dair karar verilmiş olup, KESİN MÜHLET KARARI İİK.288 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.