T.C.
İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No : 2014/821 Esas

KONU; Kayyım atama ve iflas erteleme kararının tescili,

Davacı UZMAN MAKİNA METAL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince;

1-İhtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK 179/a maddesi uyarınca KABULÜ ile ÎİK.179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA; İİK.206. maddesine göre 1.sırada yer alan alacaklar için İHTİYATİ TEDBİRİN UYGULANMAMASINA; İHTİYATİ HACİZ TATBİK EDİLMEMESİNE, taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehnî ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
Üçüncü şahıslar tarafından davacı lehine verilen İpotek ve rehinlerin ve kefaletlerin ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına,

2- Davacı şirketin yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve davacı şirketin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Makine Mühendisi Sultan Güler ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yorulmazer’ in müşterek onaylarına tabi tutulmasına,
Davacı şirketin faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyımların şirket merkezinde ve gerektiğinde davacı şirkete ait işletmelerde çalışma ve denetim yapmalarına,
Kayyımların denetim ve onay görevini yaparken şirketin mal varlığının korunması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketin iyileştirme projesi çerçevesinde faaliyette bulunmasının gözetilmesine,

3- Davacı şirketin faaliyetinin kapsamı, kayyımların yapacağı çalışma dikkate alınarak, her bir kayyum için 1.500′ er TL olmak üzere toplam 3,000,00 TL aylık kayyım ücretlerinin davacı tarafından, aylık periyotlarda peşin olarak kayyımlara ödenmek üzere yatırılmasına,
Kayyım ücretinin ve iflas avansının davacı tarafından iş bu kararın tebliğinden önce derhal yatırılarak kayyımlara görevlerinin, Yazı İşleri Müdürü Tarafından derhal tebliğine,

4- İİK. 179/a maddesinin 2.fıkrası uyarınca erteleme talibinin ve kayyım atanmasına dair iş bu kararın ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı için kararın bir örneğinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş olup İİK’nun 179/2 maddesinin 2.fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve kayyım atanmasına dair kararının 50 binin üzerindeki gazetelerden birinde İlanı yapılarak ilan suretinin bir örneğinin mahkememize-fiönderilmesi rica olunur. 10/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.