T.C.
ANTALYA 
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2018/805 Esas

Davacı UTAŞ SAVUNMA SANAYİ VE TİC. A. Ş.nin açtığı Konkordato davasının 28.11.2018 günlü tensip kararı ile;

Antalya Ticaret Sicilinin 73665 sicilinde kayıtlı UTAŞ SAVUNMA SANAYİ VE TİC. A. Ş. Hakkında 28.11.2018 gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği,Konkordato Komiseri olarak***************, ****************ve ********************’un atandığı, şirketin İİK.nun 297. Maddesinin 2.fıkrasındaki haller dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, davacı şirket aleyhine 6183 sayılı A.A.U.H. Kanuna göre yapılan takipler dahil, hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, yapılmış olan takiplerin olduğu yerde durdurulmasına ve şirketin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve muhfaza altına alınan makine, teçhizat ve araçların üzerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete teslimine, İİK.206. maddesinin 1.fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar için takip yapılabileceğine,mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacalar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatabilineceğine veya başlamış takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takipler için muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malin satışının tedbiren durdurulmasına karar verildiği,
Açılan bu davanın yargılaması 05/03/2019 günü saat 09:15’a bırakıldığı,
İİK. Kanunuuyarınca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük süre içinde itiraz ederek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede talebin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.