ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/621

Mahkememizin 2018/621 Esas sayılı dosyasıyla birleştirilen Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/788 Esas sayılı dosyasında ************ T.C No’lu ****************** Adresinde mukim Davacı Üstün Mert Kaya – (T.C No: ***************) vekili ****************** İ.İ.K. Madde 285. ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 07/11/2018 gün ve 2018/621 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Üstün Mert Kaya’nın isteminin kabulü ile bu günden (07/11/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazasıtedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, Abdülkadir Bozdoğan’ın Konkordato Geçici Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ***************** derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.