Üçler Enerji Elektrik Elektronik İnşaat hakkında Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas erteleme kararı verildi

KOCAELİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

 

Davacı ŞERİF ERKAN ÜÇLER ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmakla hüküm özetinin ilanına ilişkindir.

1-Açılan davanın KABULÜ ile;

-Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Şerif Erkan Üçler Enerji Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasının İİK 179 maddesi gereğince 22/01/2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile ERTELENMESİNE,

2-İflasının ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların menfaatleri de dikkate alınarak İİK 179/b maddesinin 1, 2 ve 3 fıkraları gereğince ;

a-Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve İİK 256 maddesinin 1. Sırasında yazılı alacaklar için yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere, borçlu davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere mevcut tüm takiplerin durmasına ve yeni takip yapılmamasına,

b-Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlamış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehin ile karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak kaydı ile muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,

c-Davacı aleyhine başlatılan icra takipleri sırasında davacıya ait işyerlerinden haczedilerek muhafaza altına alınan tesis, makine ve cihazlar üzerindeki hacizler ve muhafaza tedbirleri baki kalmak kaydı ile bu hacizli malların yedieminleri değiştirilerek hukuki ve cezai sorumlulukları hatırlatılmak sureti ile davacı şirketin yetkili temsilcisine yediemin sıfatı ile teslimine,

d-Davacı şirkete ait tüm taşınmazlar ile motorlu taşıtların kayıtlarına üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından 26/06/2013 tarihli karar ile konulmuş olan ihtiyati tedbirin erteleme süresi sonuna kadar devamına,

3-İİK 179/a maddesi uyarınca davacı şirkete SMMM Osman Yaşar Bayram’ındenetim kayyımı olarak atanmasına,

-Kayyıma bu aşamada şimdilik aylık 750,00-TL ücret takdirine, takdir edilen ücretin şirket bünyesinden ödenmesine,

4-Davacı şirketin organlarının görev ve sorumluluklarının devamına, ancak alacaklıların haklarının korunması için yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına,

5-Kayyıma asıl karar ile verilen bu görevin derhal duyurusunun yapılmasına, yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosya içinde muhafazasına,

6-Kayyımdan karar tarihinden itibaren üçer aylık devreler halinde şirketin mali durumu ve faaliyetleri ile ilgili rapor tanzim ederek mahkememize vermesinin istenmesine, şirketin iyileştirme projesine aykırı tutum ve davranışlarının yada şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin kayyım onayına bağlı tutulmasına ilişkin karara aykırı tutum ve davranışların tespiti halinde bu konuda mahkememize derhal bilgi vermesi gerektiğinin tebliğ evrakında hatırlatılmasına,

7-Erteleme kararının hüküm fıkrasının İİK 179/a maddesi gereğince İİK 166/2 maddesindeki usul ile ilanına,

8-Erteleme kararının İİK 166/2 maddesi uyarınca tapu sicil müdürlükleri Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Odası, bankaların Kocaeli şubeleri, SGK İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara bilgi verilmesine,

9-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 29,20-TL harçtan, peşin alınan 24,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 4,90-TL harcın davacıdan alınmasına,

10-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

11-Dava, niteliği gereği hasımsız dava olup davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

D?ir, davacı vekili Av. Ergin Gümüşile müdahil Bülent Aksoy vekili Av. Yemlihan Bulut ve Emta Elektrik vekili Av. Hande Erer’in yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’da temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 22/01/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.