SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İLAN
ESAS NO : 2018/355 Esas

(Titbaş Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket ortakları Rüçhan SAYILGAN ve Mustafa ARAS’ın Konkordato Komiserinin Alacaklılarına Alacaklarını Bildirmeye Davet İlanı)
Sakarya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/355 Esas sayılı dava dosyasında,Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30918 sicil numarasında kayıtlı Borçlu Titbaş Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (Adresi: Hızırtepe Mah. Orhangazi Cad. No:59/204 Adapazarı) Mahkeme tarafından 01.10.2018 tarih 2018/355 E. Sayılı ara kararı ile 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş, 01.01.2019 tarihinden itibaren ise 1 (BİR) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Gülhan AKTAŞLIOĞLU görevlendirilmiştir.
Borçlu Titbaş Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ortakları RÜÇHAN SAYILGAN VE MUSTAFA ARAS’ın da konkordato talebi üzerine anılan şirketle hukuki ve fiili irtibatı bulunması nedeni ile dosyalar birleştirilmiş ve Mahkeme tarafından 19.10.2018 tarih 2018/355 E. Sayılı ara kararı ile 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş,22.01.2019 tarihinden itibaren de 1 (BİR) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Gülhan AKTAŞLIOĞLU görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince TİTBAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile anılan Şirket ortakları RÜÇHAN SAYILGAN VE MUSTAFA ARAS ‘dan alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda gerek şirket gerekse ortaklardan alacaklıların;
1.Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2.Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,
3.Rehinli alacaklar hariç olmak üzere adi alacaklı olanların alacak miktarının, rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklılarının alacak miktarının,
4.Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin,
5. Kamu alacaklıları ile Rehinli alacaklıların kesin mühletin verildiği tarih olan 01.01.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.
Gülhan AKTAŞLIOĞLU
Adres: Konkordato Komiseri
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusü
Email:gaktaslioglu02@gmail.com
GSM: 0 505 765 00 64
Rektörlük Binası-İç Denetim Koordinatörlüğü
Serdivan/SAKARYA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.