T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ NDEN
İLAN
ESAS NO: 2015/1075
tıpfenDavacı Tıpfen Grup Dış Ticaret A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması davasının yapılan yargılaması sonunda:
Davanın kabulü ile; T.T.K/377. ve İ.İ.K.’nun 179. Maddesi gereğince, Kayseri Ticaret Sicili memurluğunun 25992/Merkez sicil numarasında kayıtlı davacı TIPFEN GRUP DİŞ TİCARET A.Ş.’nin 28/03/2016 günü saat 10:05 itibarı ile İFLASININ ERTELENMESİ SÜRESİNİN BİR YIL SÜRE İLE UZATILMASINA,
Erteleme süresinin bitiminde erteleme süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağının kayyım raporları, şirketin mali durumu ve iyileştirme projesinin gerçekleşme koşullan gözetilerek süre bitiminde yeniden değerlendirilmesine.
2- a) Davacı şirkete İİK. 179/a. 2. fıkra ve TTK. 377. maddesi uyarınca, geçici kayyım olan, Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu’ nun erteleme ile birlikte kayyım olarak atanmasına.
b) Kayyımın erteleme süresince görev yapmasına kararın ivedi olarak kayyıma bildirilerek yemini yaptırılmak sureti ile görevlerine başlamasına, kayyımın görev süresinin erteleme süresi kadar olduğuna.
c) İİK. 179/a- 3.fıkra gereğince, TTK. nun şirketin Yönetim Kuruluna verdiği görev ve yetkileri ile kanuni temsil yetkisi saklı kalması kaydı ile, bu görev ve yetkilerin kullanılması ve alınacak kararlar ile yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına.
d) Kayyımın, hem şirketin mal varlığının korunması ve hem de alacaklarının korunması ve alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine.
e) Kayyımın karar tarihinden itibaren göreve başlamak sureti ile öncelikle TTK. 376. maddesi gereğince, şirketin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve şirket mali durum cetvellerini düzenlemek görevi verilmek sureti ile, karar tarihinden itibaren davacı şirketçe dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre, iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek, şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmasına. Raporların mahkeme veznesine yatırılacak avanstan karşılanmak suretiyle müdahil ve itirazda bulunan alacaklılara tebliğine.
f) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyım tarafından rapor süresi beklenmeksizin İİK. 179/b-Son fıkrası gereğince derhal mahkememize bilgi ve rapor sunulmasına. Böyle bir olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına.
g) Kayyımın görev ve yetkilerinin kullanılması veya kapsamında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde mahkememize başvurularak karar alınmasına.
h) Kayyıma borçların ödenmesi konusunda alacaklı taraflarla görüşme, gerek gördükleri takdirde gerekli anlaşmaları yapma ve alacaklılarla mutabakata varılması halinde alacaklar komitesi oluşturma görev ve yetkisinin verilmesine.
ı) Kayyıma aylık 1.600 TL net ücret takdiri ile şirketin mali bünyesinden karşılanmasına ve her ayın en geç son günü itibariyle bu ödemenin kendisine yapılmasına.Kayyım ücretinin ödenmesi konusunda şirketin mali bünyesinden karşılanması ile ilgili uygulamada aksaklık meydana gelmesi halinde kayyım ücretinin peşin olarak yatırılmasının istenebileceği yönünde talep olması halinde bu hususta erteleme döneminde karar verilebileceğine.
J) Şirket hesaplarının ve nakit akışının kontrolü bakımından Şirket alacaklarının kayyım tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine. Alacaklılara yapılacak / ödemelerin ve şirket alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesap^a^^platımasma. Bul hususta kayyıma görev ve yetki verilmesine.

3- Mahkememizce iflasın ertelenmesi talebi üzerine 18/04/2014 tarihinde alınan ve Mahkememizin 14/07/2015 tarihli tensip zaptının (11) nolu bendi ile 18/07/2015 günü saat 10:58 den itibaren aynen devamına karar verilmiş olan tedbirlerden;
a) ÎİK. 179/b maddesi gereğince, mahkememizce verilen tedbir kararlarından, 1- a bendindeki İİK. 206. maddesinin 1. sırasında olan alacaklara ilişkin olanları hariç olmak üzere, HMK 389 ve İİK. 179/a ve b maddeleri göz önünde bulundurularak 6183 S.Y. ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
b) Aynı kararın 2-a) ve b) bentlerindeki şirket adına kayıtlı gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlara ve hisse devrinin önlenmesi bakımından Ticaret Sicil Memurluğundaki kayıtlarına konulan ihtiyati tedbirin devamına.
c) 3). bendindeki davacı şirketin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek tanzim etmesinin senet düzenlenmesinin alacak devir ve temlik etmesi işlemlerinin durdurulmasına ilişkin şirketin devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımın iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyıma bildirilmek ve belgelere eklenmek suretiyle çek senet keşide ve temlike kayyım kontrol ve denetimi altında kayyımın onayı şartı ile izin verilmesine.
d) 4). bendindeki İİK. 179/b maddesi gereğince erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni nedeni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler başlatılabileceğinden veya başlamış takiplere devam edilebileceğinden bu takipler nedeni ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesinin yasa hükümleri göz önüne alınarak durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına.
4- Tedbirlerin infazı konusunda Kayseri Nöbetçi İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine.
5- a) İflasın ertelenmesine ilişkin kararın hüküm özetinin İİK. 179/a-son maddesi , İİK. 166.maddesi gereğince tirajı 50.000. üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte davacı şirketin muamele merkezi olan Kayseri de yayınlanan yerel gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine.
b) Aynı şekilde hüküm özetinin İİK. 166/2. maddesi gereğince Tapu Sicil Müdürlüklerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ticaret Sicil memurluğuna,Gümrük ve Posta İdarelerine, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odalarına, Vergi Dairelerine bildirilmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığına, özel yasalar gereği Noterler Birliği ve Kayseri’deki Noterlere bildirilmek üzere Noterler Odası Başkanlığına, Bankalara duyurulmak üzere Türkiye Bankalar Birliğine, Menkul Kıymet Borsalarına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine.Masrafların alınan avanstan karşılanmasına.
Dair, davacı vekili ile hazır olan müdahil vekillerinin yüzlerine karşı, diğerlerinin yokluğunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde İstinaf-Yargıtay yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.