T.C.
ESPİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/441 Esas

Davacı TALİH ÇITLAK tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince; ****************** TC Kimlik numaralı; muamele merkezi olan *************************** olan davacı Talih ÇITLAK’ın konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;****************** TC Kimlik numaralı Talih ÇITLAK hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen ************************ TC Kimlik numaralı Talih ÇITLAK hakkında 12/10/2018 tarihinde aaçılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği,davanınmahkememizin 2018/441 Esas sırasına kayda alındığı, davanın duruşmasının 10/01/2019 günü saat 10:25’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek**********************************’nun geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.