T.C.
KARAPINAR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2015/409 Esas

Davacı FET-KAR TURİZM TİCARET GIDA İNŞAAT NAKLİYECİLİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle yapılan yargılama sonunda aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1)- Talep eden FET-KAR TURİZM TİCARET GIDA İNŞAAT NAKLİYECİLİK SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ’nin TALEBİNİN/DAVASININ KABULÜ İLE 16/05/2016 günü saat: 16:12 itibariyle İFLASININ BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,

2)- Mahkememizce iflasın ertelenmesi talebi üzerine 20/10/2015 tarihli ara kararın 2. maddesinin “b” bendinde parantez içerisinde yer alıp 22/10/2015 ara tarihli ara karar ile mezkur bendden çıkarılan “(bankaların maddi hukuka ilişkin takas, mahsup ve hapis hakları saklı kalmak kaydıyla bankalar nezdinde takip hukuku bağlamında hacizli ve blokeli olan hesaplar üzerindeki haciz ve blokelerin kaldırılması da bu madde kapsamındadır)” şeklindeki ve 22/10/2015 tarihli ara kararın 2. maddesinin “c” bendinde parantez içerisinde yer alıp 06/01/2016 ara tarihli ara karar ile mezkur bendden çıkarılan, “(bankaların maddi hukuka ilişkin takas, mahsup ve hapis hakları saklı kalmak kayıt ve şartıyla; yine bankalar nezdinde takip hukuku bağlamında, davadan önce icra kasasına girmiş paralar ile davadan önce haczedilerek muhafaza altına alınmış paralar hariç olmak kayıt ve şartıyla; ve yukarıda tek tek sayılan istisnalara aykırılık teşkil etmemek kayıt ve şartıyla hacizli ve blokeli hesaplar üzerindeki işlemler de bu madde kapsamında değerlendirilebilir)” şeklindeki kısımlar hariç olmak üzere; 20/10/2015, 22/10/2015 ve 06/01/2016 tarihli ara kararlar ile yargılama aşamasında verilmiş olan tedbirlerin iflas erteleme tarihi sonuna kadar devamına,

3)- İİK’nın 179/a maddesindeki emredici düzenleme gereğince;
a) Talep eden şirketin envanterini düzenlemesi,
b)Talep eden şirket yönetim kurulunun veya müdürlerinin kararlarını onaylaması (kayyım tarafından onaylanmayan kararların yoklukla malul olmasına),
c) Talep eden şirketin borçlanması, çek, bono veya poliçe gibi kambiyo senedi keşide ve ciro etmesi, banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının çekilmesi işlemlerini onaylaması (kayyım tarafından onaylanmayan bu işlemlerin yoklukla malul olmasına),
d) İşbu kararda belirtilen iş ve işlemleri denetlemesi, alacaklılar arasında haksızlığa yol açılmaması, verilen tedbir kararlarının tamamen yerine getirilmesinin sağlanması, verilen tedbir kararlarının yerine getirilmemesinin önlenmesi, verilen tedbir kararlarının denetlenmesi, tedbir kararlarının uygulanmasından doğabilecek kimi basit sorunların çözümü,
e) Her üç ayda bir talep eden şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkememize rapor etmek ve özellikle üç aylık raporlarını mahkememiz kanalıyla tüm taraflara tebliğe çıkartmak,
-İşlerini yapması için SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR MUSTAFA AŞIROĞLU (TC: xxxxxxxxxxx)’nun aylık 1.850,00 TL ücret karşılığı talep eden şirkete KAYYIM OLARAK ATANMASINA ve adı geçenin yemin tutanağı daha önceden düzenlendiğinden görevine kaldığı yerden devam etmesine,

4)- Tedbirlerin infazına Karapınar İcra Müdürlüğü’nün 2015/720 Esas sayılı dosyası üzerinden devam olunmasına,

5)- Alınması gerekli olan 29,20 TL karar ve ilam harcına karşılık peşin alınan 27,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 1,50 TL harcın talep eden şirketten alınarak hazineye gelir kaydına,

6)- Talebin mahiyeti nazara alınarak talep eden şirketin yaptığı giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına ve lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına ve yine aynı nedenle itiraz ve müdahalede bulunanlar yararına da vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına,

7)- a) İflasın ertelenmesine ilişkin hükmün İİK’nın 179/a-son ve İİK 166. maddesi gereğince tirajı 50.000’in üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte talep eden şirketin muamele merkezi olan Karapınar’da yayınlanan yerel gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanına,
b) Aynı şekilde gerekçeli kararın Karapınar İcra-İflas Müdürlüğü’ne, Karapınar Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, ilgili Tapu Müdürlükleri’ne, Gümrük ve Posta İdareleri’ne, Türkiye Bankalar Birliği’ne, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na, Karapınar’daki Vergi Dairelerine, Karapınar’daki Noterlere ve Karapınar’da şubesi bulunan bankalara bildirilmesine,
Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar talep eden şirket vekili ile hazır bulunan müdahil Anadolubank vekili Av. Halil Arı ile müdahil TEB vekili Av. Serkan Ayaz’ın yüzlerine karşı diğer tarafların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.