T.C
İZMİR
5.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2014/683 Esas

Talep eden Smyrna Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ( Özel Ege Yaşam Hastanesi) tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının verilen ara karan gereğince ;
Mahkememizin 2014/683 Esas – 2016/219 Karar sayılı 02/03/2016 tarihli gerekçeli kararımızın onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiş olup, hüküm fıkrası uyarınca;
Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile;
Davacı şirketin borca batık olduğunun tespitiyle, alınan bilirkişi raporlarına göre şirketin borca batıklık halinin iflasın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde davacı şirketin iyileştirme projesinin işlerliği, şirketin aktif ve pasif kalemlerinde iyileşmelerin meydana geleceği, iyileştirme projesine göre şirketin ticari faaliyetlerini sürdürmesi halinde borca batıklık halinin ortadan kalkabileceği, uygulanacak protokolün davacmın iyileştirme projesine göre kabul edilebilir olduğu, protokol hükümlerinin yerine getirilmesi halinde iflasın ertelenmesi halinde şirket alacaklarının yararına olarak durumun düzelmesi imkanı bulunduğu, bu konuda yeterli delil ve emare tespit edildiği anlaşılmış olmakla İİK nun 179/a maddesi uyarınca davacı SMYRNA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 123070- K-10142 Sicil Numarasında kayıtlı, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 9135/4 Sok. No:4 Bozyaka Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan şirketin İFLASININ BİR YIL SÜREYLE ERTELENMESİNE.

İflasın ertelenmesi kararıyla birlikte şirketin yönetilmesi ve şirket aleyhine yapılacak olan ihtiyati haciz ve bu konudaki takiplerle ilgili olarak;
a- Şirkete İİK m.l79/a maddesi gereğince tedbiren kayyım Mali Müşavir Tahir Öztürk ve Hastane yönetimi konusunda Uzman Hamiyet Aydın’in atanmasına, kayyım tarafından İİK m.l79/a gereğince envanter düzenlenmesi, yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin geçerliliği sağlanmasın kayyımın onayına tabi tutulmasma,
b- Kayyımların üçer aylık dönemlerde şirketin proje iyileştirme gösterip göstermediği konusunda rapor sunmasına, kayyımlara yemin zaptı düzenlenerek görevin tevdi edilmesine, kayyımlara aylık 1.500,00’er -TL ücret taktirine, bu ücretin şirket tarafından karşılanmasına,
c- Temsil ve ilzama ilişkin bu hükmün Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciliyle ilanın yapılması için gerekli yazıların yazılmasına.
d- Şirketin faaliyetine devam edebilmesi için iflasın ertelenmesini isteyen şirkete ait üretimde kullanılan tesis, makine, büro malzemeleri, demirbaşlar, üretim araçları, menkul ve gayrimenkullerin ve taşıtların devrinin önlenmesi ve tüm malların üretiminin devamının sağlanması amacıyla muhafaza altına alınmasının İHTİYATİ TEDBİREN ÖNLENMESİNE, bu konuda haczedilen malların şirkete teslimine,
e- Şirketin mal varlığını teşkil eden gayri menkuller ve üretim araçlarının devrinin engellenmesi amacıyla Tapu Sicil Müdürlüğüne ve ilgili sicillere ihtiyati tedbir karan verilerek muhafaza tedbirlerin alınması hususunun müzekkereyle bildirilmesine.
f- İflasın ertelenmesini isteyen tarafın tedbir talebinin kısmen kabulü ile; İİK m. 179/a/l bendi ve 179/b/l kapsamına göre; İİK m.206/lf.’deki alacaklar hariç olmak üzere 6183 sayılı yasaya ilişkin icra takipleri dahil olmak üzere şirket aleyhine yapılmış olan takiplerin ve hacizlerin TEDBİREN DURDURULMASINA,
g- Haczedilmiş olan nakil vasıtaları, taşınır mallar, üretim malzemelerinin tedbir kapsamında muhafaza altına alınmalarının, bulundukları yerden çıkarılmalarının ve satışlarının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, şirkete ait kayıtlı araçlar üzerindeki tedbir tarihinden önce konulmuş olanlar dahil yakalamalı haciz kararlarının baki kalarak yakalama kararlarının kaldırılmasına,
h- Borçlu şirketin alacaklılarının alacaklarım tahsil amacıyla uygulayabilecekleri temlik, takas, mahsup, hapis hakkı gibi hukuki işlemlerin durdurulması, rehin ve blokaj kayıtlarının kaldırılmasına yönelik maddi hukuk alanında sonuç doğurması ve üçüncü kişilerin talep ve defi haklarını kısıtlayacak tedbirlerin uygulanmamasına,
ı- İflasın ertelenmesini isteyen borçlu şirket hakkında tedbir kararından sonra ihtiyati haciz karan alınması halinde haciz ve muhafaza işlemlerinin yapılmamasına,
i- Rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlamış ve başlayacak takiplere devam edilebileceğine ancak bu takipler nedeniyle söz konusu takiplerde işleyecek ve mevcut rehin ile karşılanmayacak faizler teminatlandınlmak kaydı ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının ihtiyati tedbiren önlenmesine,karar verilmiş olup;
Tebliğ yerine geçmemek üzere ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.