T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/675 Esas

Davacı SERVET ATAÇ-ATAÇLAR İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 698412/0 sicil numarasında kayıtlı borçlu SERVET ATAÇ ATAÇLAR İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. hakkındamahkememizce verilen 16/07/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 16/10/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)16/07/2018 tarihli tensip tutanağının 5.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden *************, ****************** ile *********************’nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/675 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/11/2018 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 15.10.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.