T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2019/207

Davacı, ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 230998 sicil nosunda kayıtlı olan ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘in konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a)Davacı ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKET yararına 06.05.2019 tarihinden (saat 15.00’dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak (Hukukçu) Av. Burhanettin Aksoy, (Yeminli Mali Müşavir)Prof. Dr. Nevzat Aypek ve (İşletmeci) Prof. Dr. Turan Erol’dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacı şirketin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.


Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
1-Av. Burhanettin Aksoy- Hukukçu, TC Kimlik No:20605276402
Adres: Çiğdem Mah. 1554 Sk. No:12 İç Kapı No:6 Çankaya/ANKARA
Tel No:05326969726
2-Prof. Dr. Nevzat Aypek – Yeminli Mali Müşavir, TC Kimlik No:12349050790
Adres: Kızılırmak Mah. 1435 Sk. No:6 İç Kapı No:11 Çankaya/ANKARA
Tel : 05054202806
3-Prof. Dr. Turan Erol – İşletmeci, TC Kimlik No:51196674278
Adres:Mehmet Akif Ersoy Mah. 354.Sok. YDAPark Avenue A Blok No:115 Yenimahalle/ANKARA
Tel No: 0530 880 40 40

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.