SAYGIN ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1057 E Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 573498/0 sicil numarasında kayıtlı “Siyavuşpaşa Mahallesi Fetih Caddesi No: 116/1 Bahçelievler – İstanbul” adresinde faaliyet gösteren SAYGIN ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1057 E sayılı dosyasında, 07.04.2019 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği; Cengiz Özübek’in Konkordato Komiseri olarak görevlendirildiği,2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların,alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirketin yukarıda yazılı adresine, tatil günleri hariç 9:30 – 12:30 ; 13.30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 07.11.2018’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların,SAYGIN ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
ilan olunur.


KONKORDATO KOMİSERİ
Dr. Cengiz Özübek
Yeminli Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.