İ L A N
T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/187 Esas

a) 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nın 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu bu belgelerin yasada yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287 maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7082 Nolu sicilinde Kayıtlı RUMİ ENERJİ ÜRETİMİ MİMARLIK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7081 Nolu sicilinde Kayıtlı EOS ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ’ ne 52783013920 T.C. Kimlik Numaralı FATİH KOYUNCU isimli şahsa,, 13265959112 T.C. Kimlik Numaralı MERAL ALKIŞ isimli şahsa ve 13256959404 T.C. Kimlik Numaralı SEDEF ALKIŞ KOYUNCU isimli şahsa 20/02/2019 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine,
b) Şirketin ve şahısların mal varlıklarının muhafazası için gerekli olduğu kanaatine varıldığından 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK 297/2 maddesi gereğince TEDBİR TALEBİNİN KABULÜ İLE; davacı aleyhine 6283 sayılı kanuna göre başlatılan takipler ileİİK 7101 sayılı yasanın 25. Mdile değişik 297/2 maddesindeki haller de dahil olmak üzere (İİK m. 206 da belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiç bir takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına daha önce başlamış olan takiplerin mevcut durumları korunarak durdurulmakla birlikte davacı şirketler ve şahısların işletme konumlarına ilişkin faaliyetlerinin devamı için zorunlu olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirket ve şahıslara teslimine, yukarıda belirtilen İİK’nın 206. Maddesinde yer alan alacaklılar yönünde takip yapılmakla birlikte muhafaza tedbirleri alınmasının ve rehinli malın satışının, davacılar tarafından verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin TEDBİREN ÖNLENMESİNE
c) Şirketler hakkında herhangi bir İHTİYATİ HACİZ ve İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMAMASINA,
d)Dosya kapsamı sunulan bilgi ve belgeler konkordato ön projesi borçlunun mevcut mal varlığının kapasitesi alacaklıların miktarı ve sayısı dikkate alınarak 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nın 287/3 mad gereğince davacı şirket ve şahıslara geçici konkordato komiseri atanmasına, geçici üçlü komiser heyeti olarak Mali Müşavir Yücel GENÇ, Avukat Turan Hakkı ER ile Mali Müşavir Aydın ŞANLI’ nın atanmasına, aynı yasanın 290. Md gereğince konkordatokomiserlerinin görevlerini ifa ederek bu maddede belirtiyen yükümlülükleri yerine getirmelerine ve madde gereğince öngörülen raporları hazırlayarak bilgileri vermelerinin ihtarına,
e)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Mahkememizin 2019/187 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17/05/2019 günü saat 14.00‘te yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.