T.C.
İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/904 Esas

RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Sayın Başkanlığının
2018/904 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 860735 sicil numarasına kayıtlı RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ A.Ş.’ye, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 2018/904 E. sayılı dosyasında, 28.12.2018 tarihinden başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Prof. Dr. Selçuk Öztek; YMM Mustafa Tosun ve Dr. Salih Çakmak’tan oluşan Heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği;
2-Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde, konkordato komiserliğimizin Atatürk Mah. Sedef Sok . Ataşehir Residance A Blok Kat:23 Daire:95 Ataşehir – İstanbul adresine, hafta içi (resmi tatil günleri hariç) 09:00 – 17:00 saatleri arasında, bizzat (gerçek kişi alacak kayıtlarında, kimlik fotokopisi; tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
3-Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca (vekaletnamesi olan) avukatla temsil edilebileceği;
4-Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği, İLAN tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra Komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı;
5-İİK m. 299, f.l, c.2 gereğince İLAN metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
6-Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,
ilan olunur. 31.01.2019
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof Dr. Selçuk Öztek YMM Mustafa Tosun Dr Salih Çakmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.