T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2016/393 Esas

Davacı, PROFAL ALİMİNYUM METAL SAN İML.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;mahkememizce verilen ara karar gereğince,

1- Davacı, PROFAL ALİMİNYUM METAL SAN İML.İTH. İHR.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hasımsız açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;mahkememizce verilen ara karar gereğince, davacı şirketin vekili vasıtasıyla mahkememize 12/04/2016 tarihinde, İflasın Ertelenmesi Davası açtığı, davanın yargılmasının 13/07/2016 tarihine atılı bulunduğu,

2- Mahkememizce talep üzerine aşağıdaki şekilde yetkileri belirlenmek suretiyle, davacı şirkete tedbiren kayyum atandığı;

İİK’nun 179/a maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararlarının onaylanması için Avukat YUSUF ZİYA ÇİMEN (TC.XXXXXXXXXXXX) ile Mali Müşavir DENİZ EROĞLU(TC.XXXXXXXXXXX)’ nun Kayyım olarak ATANMALARINA,

Kayyımların işlemlerinde müşterek olarak yetkilendirilmelerine.

a) Şirketin yönetim kurulu ve diğer ortaklarının evvelki yetkilerinin aynen devamına; ancak şirket mallarının ve alacaklılarının menfaatlerinin korunması açısından şirket yönetim organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyumların onayına tabi tutulmasına. Şirketin envanterinin yapılması, iyileştirme tedbirlerine nezaret edilmesi, yönetim kurulu ve diğer organların işlemlerinin denetim ve gözetiminde kayyımların onayının aranmasına,

b) Kayyımların davacı şirketin hesap ve işletmelerini haftada en az bir kez olmak üzere denetlemesine ve denetimle ilgili olarak tutanak tutup rapor düzenlemelerine, ayrıca bunun haricinde üç’er aylık süreler halinde iyileştirme projesi ve şirketin faaliyetleri ile ilgili gelir ve gider, aktif ve pasif durumları ile mali durumlarına ilişkin olarak faaliyet raporu ve bilançonun kayyumların görüşü ile birlikte mahkemeye sunulmasına.

c) Davacı şirket adına gerek davacı şirketin uhdesinde bulunan ihaleler nedeniyle ve gerekse diğer sebepler ile tahakkuk eden hak ediş ödemeleri ile bankalar vasıtasıyla gelen paraların veya sair sebeplerle şirket kasasına yapılacak ödemelerin derhal şirketin banka hesabına alınmasına ve iş bu hesaplardan para çekme yetkisinin kayyumların muavafakatı ile yönetim organı tarafından yapılmasına.

d) Davacı şirkete ait, menkul ve gayri menkul ve her türlü araç ve gerecin satımına veya şirket adına alınması gerekli her türlü araç ve gerecin satın alınmasına ilişkin konularda yönetim organınca alınmış veya alınacak kararların uygunluğu konusunda öncelikle kayyımlardan onay alınmasına.

e) Şirketin borç altına girmesine sebep olacak şekilde kambiyo taahhüdünde bulunması veya kambiyo senedi tanzimi hususunda öncelikle kayyımlardan onay alınmasına.

f) Kayyımlar tarafından uygun görülen ve yukarıda belirtilen tedbirler haricinde sair tüm tedbirlerin uygulanması amacıyla, yönetim organlarına talimat verme konusunda kayyumlara yetki verilmesine. İhtilaf halinde mahkememizce görüş alınmasına.

g) Kayyımlara yapılacak işin önem ve mahiyeti nazara alınarak 1.500,00 TL’şer ücret takdirine, ücretin davacı tarafından her ay mahkememiz veznesine yatırılmasına ve kayyumlara ödenmesine,

3- Davacı şirketin iflasını gerektirir herhangi bir hal olmadığını ve istemin kötü niyetli olup reddini ileri süren tüm alacaklıların, ilan tarihinden itibaren alacaklarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte ilandan itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale ve itirazlarını bildirmeleri, İKK’nun 179/a ve 166. Maddeleri uyarınca ilan tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.