PRİMER YEPI İNŞAAT TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN
Dosya No: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/277 Esas

Hakkında 24.09.2018 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden Primer Yapı İnşaat Ticaret A.Ş.’nden alacaklı olanların alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini on beş gün içinde; PK: 405 Yenişehir-ANKARA” adresine yazılı olarak PTT aracılığı ile bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.