PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., İSTANBUL / SULTANGAZİ

2018/1064E

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1064 E. Sayılı Dosyası) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 825262 numarasına kayıtlı, “Cumhuriyet Mah. Bereket Sk. No: 28/1-2-3 Sultangazi/İstanbul” merkezli Pasin Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1064 E. sayılı dosyasında, İİK md. 289 gereğince 12.04.2019 tarihi saat 13:56’dan itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti Finans ve Muhasebe Uzmanı Prof. Dr. Mert Erer, Finans Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yiğit, Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul’un görevlerinin devamına karar verilmiştir. Heyetimizce İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş (İşbu alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilânı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 19.07.2019 tarihinde, (S. 9872 s. 511 ), Basın İlan Kurumunun Resmi İlân Portalında 12.07.2019 tarihinde (İlan No: ILN 01023477) yayımlanmış olup, söz konusu davet ilânlarında, İİK md. 299 f.1, c.3 gereğince alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtaren bildirilmiştir), alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato komiseri ve alacaklar kurulu ile bunların görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır. Komiser Heyetimiz tarafından Cumhuriyet Mah.Bereket Sk. No: 28/1-2-3 Sultangazi/İstanbul adresinde İİK m. 301 uyarınca 15.02.2020 Cumartesi günü saat 10:30’da borçlu Şirketin konkordato teklifinin oylanması için alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, 34180 Kadıköy (Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi) İstanbul adresinde saat 10:00-12:00 ve 13:30-16:30 saatleri arasında inceleyebilecekleri; alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri; temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilân ve ihtar olunur. Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Dr.Fatih YİĞİT FİNANS UZMANI Prof.Dr.Mert Erer MUHASEBE FİNANS UZMANI Dr. Öğr. Ü. Melis TUĞSAVUL TAŞPOLAT HUKUKÇU

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.