T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLÎYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2015/688 Esas
palaceDavacı PALACE HOTEL TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle yapılan yargılamada;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 832306 sicil no.sundâ kayıtlı PALACE HOTEL TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİTiin iflasının 16/03/2016 gününden itibaren TTK.nun 377. ve İİK,nun 179. ve devamı maddeleri uyarınca 1 yıl süre ile ERTELENMESİNE,
İÎK.nun 179/a maddesi uyarınca şirket ortaklar kurulunun şirket müdürlerinin, yönetim kurulunun ve diğer temsilcilerin her türlü karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım onayına bağlanmasına,
Kayyım olarak re’sen S. BURAK ARZOVA ve MURAT YAVAŞ’ın atanmalarına,
Kayyımların öncelikle şirket mal varlığının ve borçlarının defterini düzenlemek suretiyle görevleri sırasında alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasmın gözetilmesine ve şirket mal varlığının azaltılmasının önlenmesi ile iyileştirme projesinin uygulanmasının da kayyımlarca gözetilmesine,
Davacı şirketin organlarının kambiyo senedi düzenlemek dahil her türlü işlemlerinin ve tasarruflarının kayyımlar tarafından iyileştirme projesi çerçevesinde onaya tabi tutulmasına,
Şirket faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az 2 kez kayyımların şirket merkezinde çalışma yapmalarına,
Kayyımların 3’er aylık dönemlerde ve 1 yıllık erteleme süresinin sonunda mahkememize rapor sunmalarına,
İÎK.nun 179/b-2 maddesindeki sınırlar içinde rehinli alacaklar için başlatılmış ve başlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip hakkı hariç olmak üzere ve İİK.nun 206.maddesi uyarınca 1.sırada yer alan alacaklıların takip haklan saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere davacı aleyhindeki tüm icra takiplerinin İÎK.nun 179/b maddesi uyarınca durdurulmasına,
Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedenivj yürütülen takiplerde rehinle karşılanmayan faizler olup satış talep edildiği takdiroV satısm talep edildiği tarihten itibaren iflas ertelemenin bakiye süresi gözetilerek icra mü^urliMnce hesaplanacak teminatın davacı tarafça karşılanmasına, aksi takdirde satış ya^j^bil/n/sine, dair karar ifan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.