15.03.2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflasın ertelenmesi müessese tamamen kaldırılmakta ve yerine getirilen Konkordato uygulamasına ilişkin de kapsamlı değişiklikler içermektedir.

KONKORDATO NEDİR…

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.

Nefes alma anlaşmasıdır, işinizi devam ettirebilmek için borçların yeniden yapılandırılarak mali durumun düzeltilmesidir.

Borçlunun vadesi gelmemiş veya geçmiş borçlarını ödeme konusunda alacaklıları ile müzakere ederek yaptığı ve Asliye Ticaret Mahkemesince tasdik edilmesi ile tarafları bağlayan anlaşmadır.

Yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanmasıyla hayata geçen yeni ve faydalı bu düzenlemeye göre;

♦ Şirketin tasfiyesi yerine ticari yaşama devamı esas alınacak,

♦ İşletmeler, en fazla 23 ay sürecek kurtarma dönemine girecekler,

♦ Vadesi gelmemiş veya geçmiş borçlar için belli bir tenzilat yapılacak veya vade uzatılacak,

♦ Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme alacakları için yapılan takip dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler duracak,

♦ İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararları uygulanmaz,

♦ İşçi alacakları için takip yapılabilir ve başlamış işçi alacakları takipleri devam eder,

♦ Borçlu sağlık kurumu; atanan komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir,

♦ Borçlu sağlık kurumu; mahkemenin izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez,

Konkordato sürecinde; Borçlu sağlık kurumunun taraf olduğu sözleşmelerde borçlu aleyhine olan;

♦ Sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine,

♦ Haklı fesih sebebi sayılacağına,

♦ Borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümleri geçersiz oluyor.

Ayrıca;

♦ Borçlunun taraf olduğu sözleşmeler fesih edilemez.

♦ Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir.

♦ Borçlu, gerekçeli bir dilekçe ile Asliye Ticaret Mahkemesine müracaat ederek süreci başlatabilir…

Bu bilgilendirmedeki öncelikle amacımız; mali zorluk yaşayan Özel Sağlık Kurumlarına nefes aldıracak bu uygulamadan haberdar etmektir, ihtiyacı olduğu halde farkında olmayanlara yön vermektir.

Maddi açıdan zorluk yaşayan Özel Sağlık Kuruluşları; bu süreç hukuki boyutu olan bir süreç olup gerekli danışmanlıkları alarak başarıyla yürütürseniz, nefes alabilirsiniz, geleceğinizi yeniden planlayabilirsiniz…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.