SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2016/33 Esas

Davacı ÖZEL AKADEMİ TIP MERKEZİ SAĞLIK İŞLETME VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

1- ÖZEL AKADEMİ TIP MERKEZİ SAĞLIK İŞLETME VE TİC.LTD.ŞTİ. ‘nin vekili vasıtasıyla mahkememize 12/01/2016 tarihinde, İflasın Ertelenmesi Davası açtığı, davanın yargılmasının 21/09/2016 tarihine atılı bulunduğu,

2-Mahkememizce talep üzerine aşağıdaki şekilde yetkileri belirlenmek suretiyle, tedbiren kayyum atandığı; İİK’nun 179/a maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararlarının onaylanması için Avukat Refik MORAL ile Güven Yeminli Mali Müşavirlik Şti’nin Kayyum olarak ATANMALARINA,Kayyumların işlemlerinde müşterek olarak yetkilendirilmelerine

a) Şirketin yönetim kurulu ve diğer ortaklarının evvelki yetkilerinin aynen devamına; ancak şirket mallarının ve alacaklılarının menfaatlerinin korunması açısından şirket yönetim organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyumların onayına tabi tutulmasına. Şirket envanterinin yapılması, iyileştirme tedbirlerine nezaret edilmesi, yönetim kurulu ve diğer organların işlemlerinin denetim ve gözetiminde kayyumların onayının aranmasına,

b) Kayyumların şirket hesap ve işletmelerini haftada en az bir kez olmak üzere denetlemesine ve denetimle ilgili olarak tutanak tutup rapor düzenlemelerine, ayrıca bunun haricinde üç’er aylık süreler halinde iyileştirme projesi ve şirketin faailiyetleri ile ilgili gelir ve gider, aktif ve pasif durumu ile mali durumuna ilişkin olarak faaliyet raporu ve bilançonun kayyumların görüşü ile birlikte mahkemeye sunulmasına.

c) Davacı şirket adına gerek davacı şirketin uhdesinde bulunan ihaleler nedeniyle ve gerekse diğer sebepler ile tahakkuk eden hak ediş ödemeleri ile bankalar vasıtasıyla gelen paraların veya sair sebeplerle şirket kasasına yapılacak ödemelerin derhal şirketin banka hesabına alınmasına ve iş bu hesaplardan para çekme yetkisinin kayyumların muavafakatı ile yönetim organı tarafından yapılmasına.

d) Şirkete ait, menkul ve gayri menkul ve her türlü araç ve gerecin satımına veya şirket adına alınması gerekli her türlü araç ve gerecin satın alınmasına ilişkin konularda yönetim organınca alınmış veya alınacak kararların uygunluğu konusunda öncelikle kayyumlardan onay alınmasına.

e) Şirketin borç altına girmesine sebep olacak şekilde kambiyo taahhüdünde bulunması veya kambiyo senedi tanzimi hususunda öncelikle kayyumlardan onay alınmasına.

f) Kayyumlar tarafından uygun görülen ve yukarıda belirtilen tedbirler haricinde sair tüm tedbirlerin uygulanması amacıyla, yönetim organlarına talimat verme konusunda kayyumlara yetki verilmesine. İhtilaf halinde mahkememizce görüş alınmasına

g) Kayyumlara yapılacak işin önem ve mahiyeti nazara alınarak aylık 1.500,00 TL’şer ücret takdirine, ücretin davacı tarafından her ay mahkememiz veznesine yatırılmasına ve kayyumlara ödenmesine,

3- Davacı şirketin iflasını ve iflasın ertelenmesini gerektirir herhangi bir hal olmadığını ve istemin kötü niyetli olup reddini ileri süren tüm alacaklıların, ilan tarihinden itibaren alacaklarını gösterir bilgi ve belgelerle birlikte ilamdan itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale ve itirazlarını bildirmeleri, İKK’nun 179/a ve 166. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.