T.C. DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
KONKORDATO İLANI
ESAS NO: 2018/477 Esas

Davacı ÖZCAN ÇELİK tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; -Davacı ************************* TC Kimlik numaralı davacı ÖZCAN ÇELİK (****************************** ) haklarında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.