T.C.
BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/438 Esas

Davacı Oto Çinler İlave, Dingil, Damper ve Çelik, Karoser, San. Tic. Ltd. Şti. Tarafından adi konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nun 286.’cı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda; davacı borçluya iş bu tensip tutanağının davacıya tebliğ tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiştir. Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.İ.İ.K.’nun 288/1. maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nun 294. 295. 296. ve 297.maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmayacaktır.
Tedbirler İ.İ.K’nun 206.’ncı maddesinin 1.’nci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir kokordato komiseri olarak ********************** atanmıştır.
Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.
Duruşma tarihi olarak 09/01/2019 günü saat 09:00 belirlenmiştir. İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.