T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/466 Esas
ORTANCALAR MAKİNA İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizce konkordato talebi ile başvurulmuş olmakla mahkememizin 07/11/2018 tarihli tensip kararı ile 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK. Nun 287. Maddesi uyarınca 286 maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu ve dava şartı olan gider avansının yatırıldığı tespit olunmakla;
A)Manisa Ticaret Sicil Memurluğunun 1132 nosunda kayıtlı davacı Ortancalar Makina İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B)Davacı şirketin İİK nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamı tesisatına kısmen dahi olsa devretmesinin, kakyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, AKSİ HALDE YAPILAN İŞLEMLERİN HÜKÜMSÜZ OLACAĞINA,
C) 7100 Sayılı Kanunla Değişik İİK nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK nun 294, 295, 296, 297 maddelerinin UYGULANMASINA, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanununa göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, yeni bir İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI ALINMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
D)Davacı şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DEVRİNİN ÖNLENMESİNE,
E)Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak ; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine , teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YED-İ EMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
F)İİK nun 206.maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar sebebiyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafazaTEDBİRLERİ ALINMAMASINA VE rehinli malın satışının YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
G)Davacı şirketin gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesine, TEDBİRİN MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNFAZINA,
H)Doğan ve doğacak alacaklar için İİK 200 ve 201 maddelerinde kabul edilen haller dışında takas ve mahsup yapılmasının İHTİYATİ TEDBİREN DURDURULMASINA,
I)Davacı şirketin keşide ettiği çeklere karşılıksız şerhinin vurulmasının ÖNLENMESİNE,bu hususta ilgili bankalara müzekkere yazılmasına,
6-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7100 sayılı kanunla değişik İİK nun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca dava şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları ile konkordato komiserlerinin niteliklerine ve alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulması yönetmeliğinin 4.maddesinin 2.bendi dikkate alınarak davacı şirkete ******************** ile *************************’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE, geçici komiserlerin göreve başladığının tutanak ile tespitine, göreve başlama tutanağının geçici komiserler tarafından düzenlenmesine,
7101 sayılı kanunla değişikİİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.