T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/128 Esas

KONU : Konkordato Kesin Mühlet
Davacı ONUR KARAMAN HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. ile asli müdahiller Hüsniye Özge Şanlıtürk, Semra Yaşar, Sümeyye Torul, Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş, MRN Mobilya İmalat Dağıtım Ve Pazarlama Aş., Plato Medikal Sistemler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, Stabil Sağlık Medikal İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. madde 1. fıkrası hükmü uyarınca;
1- Karaman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7932 sicil nosunda kayıtlı davacı ONUR KARAMAN HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 27/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-2004 sayılı kanunun 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla komiserlerin nitelikleri konusunda Adalet Bakanlığınca yönetmeliğe göre, geçici komiser olarak görev yapan ************* ve ******************’in konkordato komiserliği görevlerinin devamına, komiserler için aylık 5.000,00-TL ücret takdirine, ücretin talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
3-Komiserlerin kesin mühlet içerisinde 2004 sayılı kanunun 290. maddesindeki belirtilen şekilde görev yaparak kesin mühlet içerisindeki faaliyetleri içeren raporlar sunmasına,
4-2004 sayılı kanunun 290. madde 3. fıkra hükmüne göre icrasına görev verilirken üstlendikleri görevin öneminin ve sorumluluklarının kendilerine hatırlatılmasına,
*************
6-Konkordato talep eden Borçlu aleyhine, rehinle temin edilmiş alacaklar dışında, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere TEDBİREN HİÇBİR TAKİP YAPILMAMASINA, evvelce başlatılan takiplerin TEDBİREN DURDURULMASINA, Borçlu aleyhine İhtiyati Tedbir ve 2004 Sayılı Kanunun 206. Maddesinin birinci fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar hariç, ihtiyati haciz kararı uygulanmamasına bu süreç içerisinde bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceğinin tespitine, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işletilmemesine,
7-Kesin Mühletin ilanından itibaren takasın 2004 sayılı kanunun 200 ve 201. maddelerine tabi olmasına,
8-Hacizli mallara uygun düştüğü ölçüde 2004 sayılı kanunun 186. maddenin uygulanmasına,
9-2004 sayılı Kanunun 295. maddesi gereğince mühlet içerisinde Rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle Rehnin paraya çevrilmesi suretiyle yapılan yada yapılacak takiplerde, TEDBİREN, muhafaza tedbirlerinin alınmamasına rehinli malların satışının gerçekleştirilmemesine,
10- Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devrin hükümsüz sayılmasına,
11-Konusu para olmayan alacakların alacaklılar tarafından ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komiserlere bildirilmesine, Komiserlerin onayı ile borçlunun taahhüdün aynen ifasının üstlenmekte serbest olduğuna,
12-2004 Sayılı Kanunun 296. Maddesi hükmüne göre Konkordato talebi ile birlikte sözleşmelere ilişkin değerlendirmelerin Komiser Denetiminde ve Mahkememize itirazı kabil olmak üzere yasa hükümlerine göre davacı-borçlu tarafından yapılmasına,
13-2004 sayılı kanunun 297. maddesi gereğince, Borçlunun mahkememizde belirlenen Komiserin Nezareti altında işlerine devam etmesine, TEDBİREN Borçlunun ancak mahkemenin izniyle Rehin tesis edebilmesine, Kefil olamamasına, Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredememesine, Takyit edememesine,ivazsız tasarruflarda bulunamamasına, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılmasına, Mahkemece bu işlemler hakkında komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşü alındıktan sonra karar oluşturulmasına, alınan kararların Borçlunun yasanın bu hükmüne yahut komiserin ihtarına aykırı davranması halinde Borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılacağının borçluya ihtarına, KESİN olmak üzere karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.