T.C.
SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/419 Esas
1-Davacı şirketin konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığından İİK 289.maddesi gereğince Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 24249 sicil numarasıyla kayıtlı davacı ONFARMA İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne 19/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 1(Bir) yıl süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,

2-Mahkememizin 05/06/2018 tarihli müteferrik kararla davacı şirkete görevlendirilmiş olan Geçici Konkordato Komiseri *******************’nın işbu konkordato komiserliği görevinin verilen 1(Bir)yıllık kesin mühlet süresince de aynen devamı ile *****************’ında verilen 1(Bir)yıllık kesin mühlet süresince konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine, konkordato komiserlerine 1 yıllık kesin mühlet süresince ayrı ayrı aylık 4.000,00’er TL ücret taktirine, bu ücretin ait olduğu her ayın son günü itibariyle kendisine davacının gider avansından ödenmesine,

3-İİK 289/3 maddesi gereğince işbu konkordato dava dosyasının konkordato komiserine tevdiine, konkordato komiserlerine görevlerini kanuni sınırlar içerisinde yapmalarının ihtarına, aksinin sorumluluk doğuracağının bilinmesine,
-Dosyayı teslim alan komiserce kesin mühlet içinde konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak İİK 304.maddesi gereğince gerekçeli raporu ile birlikte 290/1 maddesi gereğince dosyayı mahkememize iade etmesine,

4-Mahkememizin 19/06/2018, 03/07/2018 ve 06/07/2018tarihli müteferrik kararları ile davacı şirket hakkında verilmiş ihtiyati tedbirlerin 1(bir) yıllık kesin mühlet süresince aynen devamına,

5-Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporu ile mahkememize bildirilmesi halinde dosya ele alınarak İİK 291.maddesi gereğince işlemlerin yapılmasına,

6-Davacı borçlu bakımından İİK 292.maddesindeki durumların gerçekleşmesi halinde de dosyanın ele alınarak işbu yasa hükmüne göre gerekli işlemlerin yapılmasına,

7-Davacı borçlu şirket hakkında verilen 1(bir) yıllık kesin mühletkararının sonuçları bakımından İİK 294., 295., 296.ve 297.maddeleri geçerli olmasına,

8-İİK’nun 299.maddesi gereğinceİİK 288 maddesi uyarınca konkordato komiserleri tarafından yaptırılacak ilanla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmelerine ve diğer işlemlerinin de İİK 299. 300. 301.ve 302.maddelerine göre komiserler tarafından yerine getirilmesine, alacak miktarı ve alacaklı sayısına göre alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına,

9-Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize tevdi etmesinden sonra konkordato hakkında bir karar verilmek üzere İİK 304.maddesine göre mahkememizce yargılamaya başlanarak işbu yasa maddesinde yazılı işlemlerin yapılmasına,
-Karar verilmek üzere duruşma günü tayin edilmesine, duruşma gün ve saatinin İİK 288.maddesi uyarınca ilan edilmesine, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerinin de söz konusu yapılacak ilana yazılmasına,

10-Kesin mühlet verilmesine dair verilen işbu kararın İİK 289.maddesi gereğince ve İİK 288.maddesine göre ilan edilerek yine 288.maddede yazılı olan mercilerine müzekkereler ile ayrı ayrı bildirilmesine,

11-Konkordato komiserlerine taktir edilen aylık ücretin 1 yıllık toplamı 96.000,00 TL, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak ilan bedeli 550,00 TL, ***************** yayınlanacak ilan bedeli 6.000,00 TL ve tebligat gideri 500,00 TL olmak üzere toplam 103.050,00 TL’lik gider avansını yatırması için davacı tarafa 2 haftalık süre verilmesine, aksi halde HMK 114 vd 115 maddelerinin kıyasen uygulanacağının ihtarına. (ihtar edildi)
Dair, davacı şirket vekili vehazır müdahil vekillerinin yüzüne karşı bir kısım müdahil vekillerinin yokluğunda İİK 293/1 maddesi gereğince kanun yolu kapalı yani kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.