T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/313 Esas

NY YILMAZLAR GRUP YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan Konkordato davasının yapılan yargılaması sonucunda

1-İİK 289. maddesi gereğince NY Yılmazlar Grup Yapı Tur. San Tic. AŞ’ye 31/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

2- İİK’nın 289/3 fıkrası gereğince konkordato geçici komiserinin görevine devam etmesine,

b-Geçici konkordato komiserinin İİK’nın 290 vd. Maddeleri gereğince görevini ifa etmesine,

c-Konkordato komiserinin; davacıların ticari defter, mizan, gelir tablosu, bilonça, vs ile bilirkişi raporu da incelenerek şirketin mevcut durumu, sunulan konkordato ön projesindeki ve alacaklılar listesindeki bilgi ve belgeler ile hedeflerin şirket defterlerindeki gerçek verilerle uyumlu olup olmadığı, şirketin kaydi değerler ve rayiç değerlere göre borca batık olup olmadığı, konkordato ön projesinin uygulanabilir nitelikte olup olmadığı hususunda ön rapor hazırlamasına ve mahkeme dosyasına sunmasına, ayrıca şirketin durumu, konkordatonun gidişatı ve mühlet talebi ile hakkında aylık rapor düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine,

d-İİK’nın 289/4 maddesi uyarınca kesin mühlet içinde alacaklılar kurulu oluşturulup oluşturulmayacağı hususunda komiser tarafından mahkemeye görüş bildirilmesine, komiserin alacaklılar kurulu oluşturulması gerektiği yönünde dosyaya rapor sunulması halinde mahkemece alacaklılar kurulu oluşturulmasına,

e-Davacı şirketin, komiser nezareti altında işlerine/faaliyetlerine davam etmesine, davacı şirketin tüm ödemelerinin komiserin izni ile yapılmasına,

f-Davacı şirket temsilcilerinin İİK’nın 297 maddesine ve komiserin ihtarına aykırı hareket ettiklerinin tespiti durumunda mahkememize derhal bilgi verilmesi gerektiğinin ihtarına, 

g-İİK’nın 291 maddesi uyarınca kesin mühlet içinde borçlunun mali durumunun düzelmesi halinde konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunmasına, bu hususta rapor sunulması halinde resen dosya üzerinden konkordato talebinin reddedilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesine,

h-İİK’nın 292. Maddesi uyarınca kesin mühlet içinde konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunması halinde konkordato talebinin reddine veya borçlunun iflasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesine,

3-İİK’nın 297/2 fıkrası gereğince davacı şirketin mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesi, kefil olması, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının önlenmesine, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz sayılacağının ihtarına,

4-Mahkememizin 05/11/2018 tarihli ara kararı ile verilen tedbirin devamına,

İİK’nın 289/son fıkrası yollaması ile İİK’nın 288. Maddesi gereğince kesin mühlet kararı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.