T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/487

Davacı NALPAŞ NALBANT GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
1-Davacı şirketin konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığından İİK 289.maddesi gereğince Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11364/Merkez sicil numarasıyla kayıtlı davacı NALPAŞ NALBANT GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ ne 10/12/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 1(BİR)yıl süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
2-2-Mahkememizin 13/07/2018 tarihli müteferrik kararla davacı şirkete görevlendirilmiş olan Geçici Konkordato Komiseri Mali Müşavir Osman Seyfi’nin işbu konkordato komiserliği görevinin verilen 1(bir)yıllık kesin mühlet süresince de aynen devamına, konkordato komiserine 1 yıllık kesin mühlet süresince aylık 2.500,00-TL ücret taktirine, bu ücretinin ait olduğu her ayın son günü itibariyle kendisine davacının gider avansından ödenmesine,
3-İİK 289/3 maddesi gereğince işbu konkordato dava dosyasının konkordato komiserine tevdiine,
Dosyayı teslim alan komiserce kesin mühlet içinde konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak İİK 304.maddesi gereğince gerekçeli raporu ile birlikte İİK 290/1 Maddesi gereğince dosyayı mahkememize iade etmesine,
4-Mahkememizin 13/07/2018 tarihli müteferrik kararı ile davacı şirket hakkında verilmiş ihtiyati tedbirlerin 1(bir) yıllık kesin mühlet süresince aynen devamına,
5-Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporu ile mahkememize bildirilmesi halinde dosya ele alınarak İİK 291.maddesi gereğince işlemlerin yapılmasına,
6-Davacı borçlu bakımından İİK 292.maddesindeki durumların gerçekleşmesi halinde de dosyanın ele alınarak işbu yasa hükmüne göre gerekli işlemlerin yapılmasına,
7-Davacı borçlu şirket hakkında verilen 1(bir) yıllık kesin mühlet kararının sonuçları bakımından İİK 294.,295., 296. Ve297. Maddelerin geçerli olmasına,
8-İİK ‘nın 299 maddesi gereğince İİK 288 maddesi uyarınca konkordato komiseri tarafından yaptırılacak ilanla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmelerine ve diğer işlemlerinin de İİK 299, 300, 301 ve 302.maddelerine göre komiser tarafından yerine getirilmesine,
9-Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize tevdi etmesinden sonra konkordato hakkında bir karar verilmek üzere İİK 304.maddesine göre mahkememizce yargılamaya başlanarak işbu yasa maddesinde yazılı işlemlerin yapılmasına,
Karar verilmek üzere duruşma günü tayin edilmesine, duruşma gün ve saatinin İİK 288 maddesi uyarınca ilan edilmesine, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerinin de söz konusu yapılacak ilana yazılmasına,
10-Kesin mühlet verilmesine dair verilen işbu kararın İİK 289 maddesi gereğince ve İİK 288 maddesine göre ilan edilerek yine 288.maddede yazılı olan mercilerine müzekkereler ile ayrı ayrı bildirilmesine,
11-Konkordato komiserine taktir edilen aylık ücretlerinin toplamı 30.000,00-TL, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak ilan bedeli 550,00-TL,  ilan bedeli 6.000,00-TL ve tebligat gideri 500,00-TL olmak üzere toplam 37.050,00-TL ‘lik gider avansını yatırması için davacı vekiline bir aylık kesin süre verilmesine, aksi halde HMK 114 ve 115 maddelerinin kıyasen uygulanacağının ihtarına, (ihtar edildi)
Karar verilmiş, buna dair 05/11/2018 tarihli duruşma tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup,
Gereği bilgilerinize rica olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.