T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/1072 Esas

21/11/2018

İLAN

Davacı MUSTAFA SÖZEN & SÖZEN İNŞAAT tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 908341/0 sicil nosunda kayıtlı davacı MUSTAFA SÖZEN&SÖZEN İNŞAAT hakkında 13/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

c) Geçici komiser olarak ************, **************, *********************’ın görevlendirilmelerine, 

d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

e) Mahkememizin 2018/1072 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 04/02/2019 günü saat 14:30’da yapılacağına,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.