ALACAKLILARI, ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

MUSTAFA SAYLAKOĞULLARI TARIM İNŞAAT MÜT. SAN TİC. A,Ş.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

(Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/505 Esas Sayılı Dosyası)


Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/505 Esas sayılı dava dosyasında “MUSTAFA SAYLAKOĞULLARI TARIM İNŞAAT MÜT. SAN TİC. A,Ş.
” lehine, sayın mahkemece 06/11/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, 12/02/2019 tarihinde ise kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser olarak Av. Ahmet KAHRAMAN, SMMM Hacı Mehmet KAÇAR ve Av. Osman BAYSAL görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince; alacaklıların, ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur.


Bu kapsamda;
1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,
2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 12/02/2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,
3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,
4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.


On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.


Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Komiserlerimizden SMMM. Hacı Mehmet KAÇAR ‘ın Hayrullah Mah. 33002. Sok. Alkap Apt. Kat:1 No.9/1 Onikişubat / Kahramanmaraş adresine bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği ayrıca iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.


KONKORDATO KOMİSERLERİ

Av. Ahmet KAHRAMAN

SMMM. Hacı Mehmet KAÇAR

Av. Osman BAYSAL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.