T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/445 Esas

Davacı, MUSTAFA GÖZÜBOL tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizde açılan konkordato davası nedeni ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davacı adına2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 289/3 hükmü gereğince, 1***********4 T.C. Kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden MUSTAFA GÖZÜBOL’un 08/02/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMİŞ olup 08/02/2019 tarihli ara kararın 1 nolu ara kararı gereği; mahkemenin izni olmaksızın Kesin mühlet kararından itibaren rehin, kefalet, devir, takyit (sınırlayıcı işlem), ivazsız tasarruf işlemlerinin tedbiren önlenmesine, hangi nedenle dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verilmiştir.

İİK m 288 gereği geçici mühlet kararının ilan edilmesi, ilanda alacaklıların, ilândan itibaren yedi(7) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.