T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/659
OM-AR TEKSTİL İNŞAAT A.Ş. 
Konkordato Komiserliği’nden
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI (İİK M. 299)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 489673/0 numarasına kayıtlı OM-AR TEKSTİL İNŞAAT A.Ş.’ye İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/656 E. sayılı dosyasından 16.11.2018 tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmiş, Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu, YMM Candan Çetin ve Bağısız Denetçi-SMMM Şener Tekneli konkordato komiserleri olarak atanmış olup, konkordato komiser heyetimiz tarafından yürütülen konkordato işlemleri kapsamında,
1-İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, yukarıda ticaret unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, bu İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını Esentepe Mah. 2854 Sok. No: 115 Sultangazi-İstanbul adresine, tatil günleri hariç 09:00 – 17:00 saatleri arasında, alacak talebinin sebebini açıklayan bir dilekçeyle ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat (gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri,
2- Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların,Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
3- İcra ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinin 4. fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 24.07.2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, varsa bu tarihe kadarki faiz alacağının alacaklı tarafından hesaplanarak bir hesap dökümüyle bildirilmesi gerektiği,
4-İİK m. 299 f. 1 c. 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği,ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
5- Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri,ilan olunur.01.02.2019
Konkordato Komiser Heyeti
YMM Candan Çetin Bağımsız Denetçi-SMMM Şener TekneliDr. Evren Kılıçoğlu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.