09Ara 2015

Konkordato Nedir? Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Diğer bir deyiş ile Konkordato; borçlarını ödeyemeyecek hale gelen borçlunun, alacaklılarından vade veya indirim talebiyle yeni bir ödeme planı yapmasıdır. Çoğu zaman vade kazandırarak ticari faaliyeterin devamını sağlar.   Kanunen üç çeşit […]

09Ara 2015

İFLAS ERTELEME BAŞVURUSUNUN ERKEN YAPILMASININ FAYDALARI Günümüzde bir çok firma iflas erteleme kurumundan habersizdir. Bununla birlikte ticari itibar kaygısı güderek şirketlerinin zor durumda bulunduklarını kabul etmek istemezler. Kanun açıkça borca batık olan şirketlere yol göstermektedir. Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu maddelerinde açıkça sermaye şirketlerin mevcutlarını karşılayamıyorsa şirket borca batıktır ibaresine yer verilmiştir. Ayrıca […]

09Ara 2015

İFLAS ERTELEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? Kanun iflasın erteleme imkanını sadece tüzel kişilere ve Sermaye Şirketlerine tanıdığından gerçek kişi tacirlerin iflasın ertelenmesi yoluna başvurmaları mümkün değildir. Anonim Şirketleri Limited Şirketleri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketleri Kooperatifler. İflas erteleme yoluna başvurabilirler. Şahıs Şirketleri Adi Şirket (Adi Ortaklık) Komandit şirketler Kolektif şirketler İflas ertelemeye başvuramazlar. Şirket Çeşitleri Hakkında Genel […]

09Ara 2015

İFLAS ERTELEMENİN ŞARTLARI İflas ertelemenin şekli ve maddi şartları bulunmaktadır. Şekli Şartları Sermaye Şirketi ya da Kooperatif olması (Kanun, iflasın ertelenmesi imkanını sadece tüzel kişilere tanıdığından gerçek kişi tacirlerin iflasın ertelenmesi yoluna başvurmaları mümkün değildir.) İflasın Ertelenmesi Talebi (şirketi idare ve temsille görevli olanlar, alacaklılar veya tasfiye memurları tarafından iflas erteleme kararı verilebilmesi için mahkemeden talep […]

09Ara 2015

Şirketin özvarlığının ekside olması İflas erteleme istenilebilmesinin en önemli şartlarından birisi olan borca batık olması demektir. Şirketin borçlarının toplamının, alacakları toplamları ile şirket mevcutlarının toplamından fazla olması halinde şirket borca batık sayılır ve ancak böyle bir durumun varlığı halinde iyileştirme ümidi üzerine şirketin iflasının ertelenmesine karar verilebilir. Ayrıca Borca batık olma kavramı, şirket varlıklarının bilânçoda […]

09Ara 2015

Sermaye Şirketi veya kooperatifin içinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı düşündüğünü açıklayan projeye iyileştirme projesi denir. Borca batıklık İİK md.179 hükmü uyarınca şirketin borçlarının aktifinden fazla olması anlamına gelmektedir. İyileştirme projesi, iflas erteleme talep eden şirketin bu süreçten nasıl çıkacağına yönelik öngörüleri içerir. İyileştirme projesi ciddi ve inandırıcı olmalı, şirketin gerçekleriyle bağdaşmalıdır. Hangi tedbirlerin […]