Yeni Konkordato ve Kurallarını, Merak Ettiğiniz Diğer Kanun Değişiklikleri ile Birlikte Sayfalarımızdan Öğrenebilirsiniz.

İflas erteleme yerine Konkordato.

01Şub 2018

Konkordato Nedir? Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Diğer bir deyiş ile Konkordato; borçlarını ödeyemeyecek hale gelen borçlunun, alacaklılarından vade veya indirim talebiyle yeni bir ödeme planı yapmasıdır. Çoğu zaman vade kazandırarak ticari faaliyeterin devamını sağlar.   Kanunen üç çeşit […]

01Şub 2018

1. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir? (İcra İflas Kanunu Madde 286) a) Konkordato Ön Projesi: Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini […]

01Şub 2018

2. GEÇİCİ MÜHLET KARARI KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN BORÇLU İSE: Yukarıda beş madde halinde açıklanan ve kanunen konkordato talebiyle birlikte sunulması gereken belgeler süresinde eksiksiz olarak sunulmuş ise asliye ticaret mahkemesi borçluya derhal geçici mühlet verir. Eğer, anılı belgeler tam değil ise konkordato talebi mahkemece reddedilir. KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI İSE: Borçlu tarafından yukarıda belirtilen belge […]

01Şub 2018

3. KESİN MÜHLET KARARI Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce geçici mühlet süresince hazırlamış olduğu yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini […]

01Şub 2018

4. ALACAKLILAR TOPLANTISI Alacaklılar Toplantısı Nedir? Bu toplantının amacı, konkordato projesinin taraflar arasında kabul edilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanmasıdır. Konkordato öncelikle tarafların kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl ve ne şekilde ödeyeceği konusunda yapmış oldukları bir anlaşmadır. Taraflar anlaştıktan sonra, konkordato projesi mahkemece onanır ve onanmadan sonra sonuçlarını doğurur. Toplantıya komiser başkanlık eder ve borçlunun durumu […]

01Şub 2018

5. KONKORDATO TASDİKİ VE İLANI A. Alacaklılar Toplantısından Sonraki Mahkeme İncelemesi ve Duruşma Günü İlanı Mahkeme, konkordato projesinin kabulü veya reddi kararını kesin mühlet süresi içinde verir. Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. […]