3. KESİN MÜHLET KARARI

Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce geçici mühlet süresince hazırlamış olduğu yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

KESİN MÜHLET TALEBİNİN KABUL KARARINA KARŞI KANUN YOLU KAPALIDIR:

Kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

KESİN MÜHLET TALEBİNİN RET KARARINA KARŞI KANUN YOLU AÇIKTIR:

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on güniçinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir, kararı verdikten sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderir.

1. Kesin Mühlet Süresi

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Borçlu da uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır.

Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

 

B. Kesin Mühlet Kararının Sonuçları

1- Alacaklılar Bakımından Sonuçları;

Daha önce yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz.

Takip işlemlerine ilişkin zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.
Ancak, Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir. HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILABİLİR.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.
Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK 188. madde (iflas hükümleri) uygulanır.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

2- Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları;

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

3- Sözleşmeler Bakımından Sonuçları;

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

4- Borçlular Bakımından Sonuçları;

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.
Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.

1. Alacaklılar Kurulu Ve Görevleri

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya daha sonra (kesin mühlet içinde) uygun görülecek bir zamanda alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu kurul;

En fazla yedi alacaklıdan oluşan

Ücretsiz kurul üyeliği yapacak

Tek sayıda üyeden oluşacak.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Bazı durumlarda, alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur. Bu durumlar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilmektedir.
Görevleri Şunlardır;

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir. Alacaklılar kurulu hakkındaki görüşler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konkordato Komiserinin Görevleri Nelerdir?

Kesin Mühlet Süresince Görevlendirilen Komiserin Görevleri Şunlardır;

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.,

• Borçlu veya alacaklılar, komiserin konkordatoya ilişkin işlemleri hakkında, kesin mühlet kararı veren asliye ticaret mahkemesine şikayette bulunabilir. Mahkeme tarafından şikayete ilişkin verilen kararlar kesindir, yani başka bir kanun yoluna başvurulamaz.

• Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

• Mahkemece atanan geçici komiser ve komiserler, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.

Defter Tutulması ve Malların Kıymetinin Takdiri

Kesin mühlet sürecinde görev alan komiser, borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder ve raporunu mahkemeye sunar, kıymet takdirini mahkeme onar ya da reddeder.
Rehinli ve diğer mallara ilişkin kıymet takdiri kararı, alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir.
İlgililer, yedi gün içinde ve masrafını önceden vermek kaydıyla, mahkemeden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler.
Eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse alacaklı borçludan masraflarının ödenmesini talep edebilir.
Rehinli taşınmaz malların bu madde kapsamındaki kıymet takdiri,gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı ile yetkilendirilen kişilere yaptırılabilir.

Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi ve Borçlunun Beyanı

Komiser tarafından, Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi portalında, alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için ilan yapılır. İlgiliilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmelidirler. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

İlana istinaden alacaklarını bildirmeyen alacaklılar, alacakları bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine katılamazlar.
Alacaklılar, alacaklarını bildirdikten sonra komiser borçluyu davet eder ve bildirilen alacaklar hakkında borçlunun beyanlarını da dinler.

Kesin Mühlet Kararı Verildikten Sonra Kesin Mühletin Kaldırılması

1- Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması:

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın-İlan Kurumunun resmi portalında ilan edilir.

2- Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması:

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:

a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
c) Borçlu, kanuna aykırı davranır ( rehin tesis etmek, bağışlama, kefil olmak, işletmenin mallarını devretmek) veya komiserin talimatlarına uymazsa.
d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.
Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalındailân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.