2. GEÇİCİ MÜHLET KARARI

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN BORÇLU İSE:

Yukarıda beş madde halinde açıklanan ve kanunen konkordato talebiyle birlikte sunulması gereken belgeler süresinde eksiksiz olarak sunulmuş ise asliye ticaret mahkemesi borçluya derhal geçici mühlet verir. Eğer, anılı belgeler tam değil ise konkordato talebi mahkemece reddedilir.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI İSE:

Borçlu tarafından yukarıda belirtilen belge ve kayıtların mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

GEÇİCİ MÜHLET, KESİN MÜHLETİN SONUÇLARINI DOĞURUR (Bu konu kesin mühlet konu başlığı altında incelenecektir)

1. Geçici Mühlet Kararı ile Birlikte (Eş Zamanlı Olarak) Verilen Kararlar

• Muhafaza Tedbirlerinin Uygulanması Kararı:

Eğer mahkeme gerekli görürse, geçici mühlet kararı ile birlikte borçlunun malvarlığının muhafazası için tedbir kararı verir.

• Geçici Komiser Atama Kararı:

Mahkemece derhal verilen geçici mühlet içinde konkordatonun başarılı olma ihtimalini incelemek üzere geçici komiser veya komiserler atanır. Böylece, borçlu geçici komiserin denetimi altında işlerine devam edebilir.

1. Geçici Mühletin Süresi

Kanunen geçici mühlet süresi üç aydır.

Mahkeme, üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay uzatabilir.

Geçici mühletin süresi beş ayı geçemez.

Eğer, süre uzatım talebi borçlu tarafından yapılmışsa mutlaka geçici komiserin görüşü alınmalıdır.

1. Geçici Komiserin Görevleri:

Geçici komiserin başlıca asli görevleri şunlardır;
• Borçluyu denetlemek ve borçlu ile birlikte bazı işlemlere katılmak.
• İşletmenin faaliyetlerini borçlu yerine geçerek sürdürmek.
• Borçlunun mevcut malvarlığına ilişkin defter tutmak ve malların kıymetini takdir etmek.
• Rehinli malların kıymetine ilişkin kararını alacaklara sunmak üzere hazır tutmak.
• Ara rapor düzenlemek.

GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN KABULÜ, GEÇİCİ KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİ, GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI VE MUHAFAZA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULAMAZ.

1. Geçici Mühletin İlanı ve Bildirimi

İLAN:

Mahkemece geçici mühlet kararı, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilir.

BİLDİRİM:

İlan olunan geçici mühlet kararı derhâl tapu müdürlüğüne, Ticaret Sicil Müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî (il-ilçe) ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

1. Geçici Mühlet Kararına Karşı İtiraz

Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilirier. Ancak, dilekçeleriyle birlikte mutlaka delillerini de mahkemeye sunmalıdırlar.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.