4. ALACAKLILAR TOPLANTISI

Alacaklılar Toplantısı Nedir?

Bu toplantının amacı, konkordato projesinin taraflar arasında kabul edilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanmasıdır.

Konkordato öncelikle tarafların kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl ve ne şekilde ödeyeceği konusunda yapmış oldukları bir anlaşmadır. Taraflar anlaştıktan sonra, konkordato projesi mahkemece onanır ve onanmadan sonra sonuçlarını doğurur.

Toplantıya komiser başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında rapor sunar. Borçlunun toplantıda bulunması zorunludur.

Taraflar arasında konkordato projesinin kurulabilmesi için kanunen alacaklı ve alacak çoğunluğu öngörülmüştür. Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Konkordato projesinin müzakereleri (toplantı) sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur.

Aranın Çoğunluk Nedir?

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini,
aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Toplantıda oy kullansalar dahi, Kanun’un 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları (işçi alacakları, Sgk alacakları vb.) ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Rehinle temin edilmiş olan alacaklar için komiserin yaptığı kıymet takdiri sonucunda teminatsız kalan kısım alacaklı ve alacak çoğunluğu için dikkate alınır.
Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir.
Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen katılmalar da kabul olunur.

Komiser, iltihak(sonradan katılım) süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.