İLAN
BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO :2011/281 Esas
KARAR NO :2016/269
Davacı KOCATEPE GIDA KERESTE YEM GÜBRE BESİCİLİK AKARYAKIT
OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ileDavalı HAZİNE arasında mahkememizde
görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının mahkememizde yapılan yargılaması
sonunda;
1-Davanın KABULÜ ile, Bafra Ticaret Sicil Memurluğu’nun 2669 sicil numarasında
kayıtlı davacı Kocatepe Gıda Kereste Yem Gübre Besicilik Akaryakıt Otomotiv San. ve Tic.
Ltd. Şti.’nin TTK 324 ve İİK’nın 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflasının 05/04/2016 tarihi
itibariyle 1(bir) yıl süre ile ERTELENMESİNE,
2-Bu şirkete İİK’nın 179/a maddesi uyarınca denetçi kayyım olarak Av.Kadir
Yıldırım’ın re’sen atanmasına, kayyımın şirket malvarlığının korunması, alacaklıların
korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını
denetlemekle görevlendirilmesine,
Kayyım için aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, ücretin kayyım tarafından doğrudan
davacı şirketin hesaplarından tahsil edilmesine,
Kayyıma görevlerinin yazı işleri müdürlüğünce derhal ve re’sen tebliğ edilmesine,
yasal sorumluluklarının hatırlatılmasına, tebliğ evrakının dosyasında saklanmasına
Buna göre,
a)Şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin kayyımın onayına
bağlı kılınmasına,
b) Şirketin menkul ve gayrimenkul satışına ilişkin konularda yönetimce alınmış
bulunan kararların uygunluğu konusunda kayyım tarafından mahkemeden onay alınmasına,
c)Kayyım tarafından iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi
hususunun denetlenerek, durumun dinamik olarak izlenmesine, analizine ve gerekli
önlemlerin alınmasına, ayrıca şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer
aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmalarına, rapor verildiğinde alacaklılara tebliğine,
Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin
imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyım tarafından rapor süresi
beklenmeden mahkememize bildirilmesine,
d)Kayyımın uygun göreceği sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı
başvuruda bulunulmasına, ihtilaf halinde mahkemeden görüş alınmasına, iyileştirme projesine
ilişkin tedbirlerin uygulanmasının denetim ve takip edilmesine,
3- İİK’nın 179/b maddesi uyarınca davacı borçlu aleyhine; 6183 sayılı Kanuna göre
yapılan takipler de dahil olmak üzere ( aynı maddenin 3.fıkrasında İİK’nın 206.maddesinde
belirtilen birinci sıradaki alacaklar için haciz yoluyla takipler müstesna olmak üzere) hiçbir
takip yapılmamasına, evvelce yapılmış takiplerin durdurulmasına (ancak İİK m.179/b.2’de
belirtilen taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin yapılmasına, bu tür başlamış takiplere devam
edilmesine, fakat bu takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamamasına ve rehinli malın
satışının gerçekleştirilememesine, bu durumda erteleme süresince işleyecek ve mevcut rehinle
karşılanamayacak olan faizlerin borçlu tarafından teminatlandırılması şeklinde uygulama
yapılmasına, bu istisnalar dışındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına,
4- Davacı şirketin ticaret sicil memurluğundaki kayıtlarına işbu iflas erteleme ve
kayyımın atanması kararının şerh verilmesi için re’sen yazı yazılmasına,
5- İflasın Ertelenmesi kararının hüküm özetinin İİK.nun 166/2.maddesi uyarınca
masrafları davacıdan alınarak karar tarihinde yurt çapında dağıtımı yapılan ve tirajı 50.000 nin
üzerinde olan bir gazetede, Bafra İlçesinde yayın yapan yerel bir gazetede ve Ticaret Sicil
Gazetesinde ayrı ayrı ilanına
6-Gerekçeli kararın taraflara tebliğine,
7-Gerekçeli kararla hüküm altına alınan hususlara ilişkin usulü işlemlerin gereğinin
re’sen yerine getirilmesine, kayyım tarafından izlenmesine, masrafların yatırılmış olan
avanstan karşılanmasına, artan avans olduğu taktirde kararın kesinleşmesinden sonra davacı
şirkete iadesine, eksik masrafların davacı şirket tarafından karşılanmasına,
8- Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre alınması gerekli 29,20 TL
harçtan peşin alınan 18,40 TL’nin mahsubu ile bakiye 10,80 TL’nin davacıdan alınarak
hazineye gelir kaydına,
9- Davanın mahiyeti gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde
bırakılmasına ve kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer
olmadığına karar verilmiş olup,mahkememizce İKK’nun 166/2 maddesi uyarınca hükmün
gazetede ilanına karar verilmiştir. 04/05/2016


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.