T.C.
BAFRA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2018/441 Esas 09/01/2019
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Talep eden borçlu Bafra Ticaret Siciline 4224 numara ile, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasına 6609 numarasında kayıtlı Kenan Sivri ( Grup Toptan) konkordatotalebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 25/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, geçici mühletin İİK 287 maddesi gereği 26/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararı İİK.’nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.’nun 294. maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.
Yazımız ekinde gönderilen ilan metninin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek, sonucundan mahkememize bilgi verilmesi,
Rica olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.