BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/1016

KARAR NO : 2016/513

Davacı KARTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından hasımsız olarak açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 09/06/2016 tarihli duruşmasında;

1- Davacı şirketin iflas erteleme talebinin KABULÜNE, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 452038 sicil numarasında kayıtlı KARTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞÎRKETİ’nin İFLASININ 09/06/2016 günü saat 11:31 itibariyle BİR YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE,

2- ErteIeme kararının İİK’nun 166/2 maddesi uyarınca masrafları davacıdan alınmak kaydıyla karar tarihinde yurt çapında trajı en yüksek gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde bir kere ilanına,
Üçüncü kişilerin hak ve alacaklarının korunması ve kayyım heyetinin görev ve yetkilerine aleniyet kazandırılması açısından iflasın ertelenmesi kararının hüküm fıkrası özetinin İİK’nun 166. maddesi uyarınca Tapu Sicil Müdürlüğüne, Ticaret Sicil Memurluğu’na,Gümrük ve Posta İdareleri’ne, Türkiye Bankalar Birliği’ne, Mahalli Ticaret Odaları’na ,Sanayi Odaları’na, Menkul Kıymetler Borsası’na , Sermaye Piyasası Kurulu’na ve diğer lazım gelen kurumlara bildirilmesine,

3- Daha önce görevlendirilen denetim kayyımı mali müşavir Türkan Özdemir’in aynı görev ve yetkilerle görevinin DEVAMINA,

Kayyım için aylık 2.000,-TL ücret takdirine, ücretin kayyım tarafından doğrudan
davacı şirket hesaplarından tahsiline,

4.İflasının ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların menfaatleri de dikkate alınarak İİK nun 179/b maddesinin 1,2 ve 3. fıkraları gereğince; taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ve İİK ‘nun 206.maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılmış ve yapılacak takipler hariç olmak üzere ; 6183 sayılı kanunla yapılan takipler de dahil davacı hakkında her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza istemi de dahil olmak üzere hiçbir takip işlemi yapılmamasına, yapılmış olan takiplerin bugünki MEVCUT DURUMLARI AYNEN KORUNARAK İHTİYATİ TEDBİR yoluyla durdurulmasına,(alacaklılar tarafından icra dosyalarında yapılan haciz ve muhafaza işlemleri aynen korunmak suretiyle mevcut haliyle )
Taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla başlamış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve mevcut rehin ile karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak kaydı ile muhaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına,

5-Tedbirlerin uygulanması noktasında mahkememizin karar tarihinden itibaren kayyımın davacı şirketçe dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre,iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmasına, raporların alacaklılara tebliğine, kayyımın mali konularda bilirkişi görevlendirme ya da mahkememize başvurarak bilirkişi görevlendirilmesini isteme yetkisi verilmesine, şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımca rapor süresi beklenmeden bildirilmesinin istenmesine,

6- Karann kayyıma tebliğ edilmesine,

7- İflası ertelenen davacı şirketin borç altına girmesini sağlayacak çek keşide etmesinin ve senet düzenlemesinin kayyımın onayına tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.