1-) KADESAN KARADENİZ BRANDA ÇADIR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/998 E. Sayılı Dosyası)


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 307764/0 numarasına kayıtlı, “ İkitelli Osb Mah. İpkas B Blok No:7 Başakşehir /İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Kadesan Karadeniz Branda Çadır San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/943 E. sayılı dosyasında 21.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Ayhan Zeran, Adem Pelit ve Yaşar Sarı’ndan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak göreve devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin İkitelli Osb Mah. Eskoop Sanayi Sitesi c Blok No:471-473 Başakşehir /İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, gösteren Kadesan Karadeniz Branda Çadır San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak 26.10.2018 (geçici mühlet tarihi), tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato KomiseriKonkordato KomiseriKonkordato Komiseri
Ayhan ZERANAdem PELİTYaşar SARI
SMMMTekstil MühendisiHukukçu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.