Davacı KABLOTEK KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. KABTEK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan İflas İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle yapılan yargılamada;

İflasın ertelenmesini ve iflası gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak iki hafta içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158. ve 166. maddeleri hükümlerince ilan olunur.

Ayrıca: Davacılar KABLOTEK KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve KABTEK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında istenen ihtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile İİK. 179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirketler aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, davacılar hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine;

İİK.206. maddesine göre 1.sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına, taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,

Davacı şirketlere ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarındaki paralarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine, Üçüncü şahıslar tarafından davacılar lehine verilen ipotek ve rehinlerin, kefaletlerin ve banka teminat mektuplarının ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına,

Kayyımlar gözetiminde davacı şirketler adına açılacak banka hesapları üzerine ihtiyati haciz, haciz, e-haciz konulmaması yönünde bildirilecek bankalara müzekkere yazılmasına,

Davacı şirketlere ait gayrimenkullerin satış ve devrinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir konulmasına, bu karar örneğinin ilgili tapu sicil müdürlüklerine Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğünce derhal bildirilmesine,

Davacı şirketlerin yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve davacı şirketlerin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Mali Müşavir HAMİT GÖREN ve makine mühendisi SULTAN GÜLER’in müşterek onaylarına tabi tutulmasına.

Davacı şirketlerin faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyımların şirketlerin merkezlerinde ve gerektiğinde davacı şirketlere ait işletmelerde çalışma ve denetim yapmalarına.

Kayyımların denetim ve onay görevini yaparken, şirketlerin mal varlıklarının korunması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketlerin iyileştirme projesi çerçevesinde faaliyette bulunmalarının temini hususlarını gözetmelerine.

Kayyımların birer aylık dönemlerde mahkememize rapor sunmalarına, karar verilmiş olup. İİK.nun 179/a maddesinin 2. fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve kayyım atanmasına dair karar ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.