Gaziantep Ticaret Sicil
Müdürliiğiinden
Sicil No:32177
Ticaret Onvanı
İMC OTELCILIK TURIZM
VE TICARET ANONİM
ŞIRKETI
Adresitinclipı nar Mah. 36013
Nolu Sk. Gaziantep Plaza Otel
No:4 Şehitkamil Gaziantep
Sicil Numarası ve ünvan’ yazılı
bulunan Şirketin ortakları ndan
Mehmet Ilker Hasırcı’run %10’1uk
Payı Ile Mehmet Galip Hası rcı’m
%20’lik Paylarını n Yönetimi ve
temsili amacıyla Gaziantep 1. Sulh
Ceza Hakimliği’nin 30.12.2016
tarih ve 2016/7375 D. iş sayı lı
kararı ile 675 sayı lı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 9/1.
Maddesi ve 5271 sayı lı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 133.
Maddesi uyarınca Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun
KayyımOlarak Atarunasma Karar
Verildiği Hususunun Türk Ticaret
Kanunu ve Ticaret Sicil
Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak 06.01.2017 tarihinde Resen
tescil edildiği ilan olunur.
(1/A)(13/36483)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.